• sahypa_banner

Bazarlar

ÜPJÜNÇILIK GÖRNÜŞ ÇÖZGÜLLERI

Aýratyn dürlüligiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çözgütleri hödürleýäris.

Iýmit we içgi

Alýumin gaplamamyz bilen aşaky hataryňyzy ösdüriň.Biziň çözgütlerimiz:

 • Markaňyzyň ösüşine itergi beriň
 • Tekstde ünsi çekiň
 • Wagtlary, wakalary, tejribeleri ýa-da premium kanallary nyşana alyp, bazaryňyzy giňeldiň

Biziň şekilli gaplarymyzyň giň görnüşi we joşgunly çap we bezeg görnüşleri:

 • Piwo (Hünär we köpçülik)
 • Şerap
 • Energiýa içgileri
 • Ruhlar
 • Iýmitlendiriji içgiler
 • We ş.m.

Kosmetika we şahsy ideg

Alýumin gapyňyzy marketing bölegine öwüriň.Gaplamamyz, premium şahsyýeti aşakdakylara ýetirmäge kömek edýär:
● Iň ýokary grafika mümkinçilikleri
Options Saýlawlar üçin köp görnüş we ululyk
Omb nagyşlamak ýa-da düşürmek
● Daşky gurşaw
● Özbaşdak düzülip bilinýän, doly göwrümli şekil

Lighteňil, pos çydamly, dowamly gaplarymyz:
● Saç düzmek üçin gurallar
Od Dezodorantlar / derlere garşy
● Beden spreýleri
● Beden kremleri
Els Gelleri syryň
Ots Lotlar
● atyrlar
● Beden ýuwulýar

Derman

Derman pudagynda önümiňizi goramak, umumy çykdajylaryňyzy arzanlatmak we tapawutlanmaga kömek etmek üçin çözgütler bilen gaplaýyş hyzmatdaşy gerek.

Biziňkialýumin gaplamasy yzygiderli ulanylmagyny üpjün etmek üçin takyk standartlara laýyk gelýär:

 • Gün goragy
 • Möhüm kremler
 • Losyonlar
 • Mallar
 • Göwreliligiň öňüni alyş köpükleri

Öý hojalygy

Alýumin aerozol bankalarymyz, şeýle hem ýörite alýumin sapakly çüýşeler, öý hyzmatyna we önümçilik önümlerine durnuklylygy we goragy getirýär.Öý arassalaýjylaryndan başlap, senagat taýdan güýçli dezinfeksiýalara we awtoulag idegine çenli, alýumin gaplamamyz, öý hyzmaty we önümçilik önümleri üçin ygtybarly, dowamly çözgütdir.

Önümler üçin iň tapawutly, ýokary hilli, dowamly aerozol paketini döredip bileris:

 • Howa sowadyjylary
 • Önümleri arassalamak
 • Sanitizasiýa önümleri

 

Awto-ideg

Bankalaryň ululygyna, mazmuny we hereketlendirijisine görä in engineenerlerimiz awtoulag ideg önümlerini netijeli gaplamak üçin çözgüdi sazlaýarlar.

Gaplamak reňki barada aýdylanda, alýumin gorag, dowamlylyk we marka keşbi üçin aç-açan saýlawdyr.

alýumin, hatda agyr iş şertlerinde we temperaturalarda nebitiň we ýangyjyň goragyny üpjün edýär.Geçip bolmaýan, gaýtadan ulanylýan we howpsuz.Lightagtylykdan, gazdan we kisloroddan umumy päsgelçilik goragyny hödürleýär we ýangyjy mazmun üçin güýçli ýangyna garşylygy üpjün edýär.

Alýumin size hakykatdanam durnukly çözgüt berýär.Nebit galyndylary gaýtadan işlemäge täsir etmeýär.Alýumin gaplamak hemişelik material hasaplanýar we hilini ýitirmezden materiallary çäksiz gaýtadan ulanyp boljak tegelek ykdysadyýetiň bir bölegidir.

Biziňkialýumin çüýşeleriawtoulag ideg, awtoulag ýagyny güýçlendiriji we arassalaýjy üçin amatlydyr.