• sahypa_banner

Alýumin çüýşeleriň ergini

Alýumin çüýşeler

Alýuminiý, ajaýyp päsgelçilik aýratynlyklary sebäpli gaplama materialy hökmünde gadymy däbe eýedir.Käbir içgiler aýna ýa-da plastik çüýşelerden doldurylan bolsa, beýlekileri uzak wagtlap alýumin gaplara bil baglaýarlar.“Everflare” metal gaplamasy, iki çemeleşmäniň artykmaçlyklaryny täze alýumin çüýşeleri bilen birleşdirýär.Plastiki çüýşeler bilen deňeşdirilende, alýumin çüýşeler has ýokary barýer häsiýetlerine eýe we gaýtadan işlemek has aňsat.Aýna çüýşelerden tapawutlylykda, alýumin çüýşeler has ýeňil we dargadyjy, bu olary onlaýn bölekleýin satmak we eltip bermek üçin amatly edýär.Bu has amaly sebäplerden başga-da, alýumin çüýşelerimiz tebigy ýagdaýda ünsi özüne çekýär!

“Everflare Aluminum Packaging Co., Ltd.” 15 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäniň iň tanymal kompaniýalarynyň köpüsini ýöriteleşdirilen üpjün etdi.alýumin gaplamaktalaplaryna we garaşýanlaryna laýyk gelýän çözgütler.“Everflare Packaging” esasan alýumin aerozol çüýşelerini öndürýär,alýumin aerozol çüýşeleri, alýumin nasos çüýşeleriwealýumin spreý çüýşeleriwe ş.m.

Alýumin çüýşesini näme hödürleýäris?

Alýumin sapak çüýşeleri

Islegleriňize baglylykda, alýumin çüýşelerimiziň kuwwaty 10 ml-den 30 l aralygynda bolup biler.Alýumin çüýşeleri indi önümlerini gaplamak üçin kärhanalar tarapyndan giňden ulanylýar.Alýumin sapak çüýşeleriazyk we içgileriň gaplanylyşy, gündelik himiki serişdeler we öýde ulanylýan önümler ýaly dürli pudaklarda ulanyldy.

Adaty alýumin çüýşäniň kuwwaty (suwuk unsiýada): 1 oz, 2 oz, 4 oz, 8 oz, 12 oz, 16 oz, 20 oz, 24 oz, 25 oz we 32 oz.

Alýumin çüýşeleri köplenç 30, 50,100, 150, 250, 500, 750, 1 litr we 2 litr (millilitrde) bolýar.

“Everflare” gaplamasy, alýumin çüýşelerini öndüriji, alýumin çüýşe öndürijisi, Hytaýda alýumin çüýşe lomaý satuwydyr.

Alýumin kosmetiki çüýşeler

Alýumin damja çüýşeleri

Alýumin losyon çüýşeleri

Alýumin çüýşeleri herekete getirýär

Alýumin gapak çüýşeleri

Alýumin spreý çüýşeleri

Alýumin içgiler çüýşeleri

Alýumin suw çüýşeleri

Koks alýumin çüýşeleri

Energy Shot Alýumin çüýşeleri içýär

Alýumin çakyr çüýşeleri

Alýumin arak çüýşeleri

Alýumin atyr çüýşeleri

Alýumin efir ýag çüýşeleri

Alýumin dwigateli Nebit çüýşeleri

Alýumin himiki çüýşeler

 Alýumin suwuk çüýşeler

Hoşboý ys üçin alýumin çüýşeler

Mini alýumin çüýşeler

Alýumin aerozol çüýşeleri

Alýumin aerozol edip bilertäsir ekstruziýa prosesi bilen 99.5% arassa alýumin listini öndürýär.Bu gaplar sarp edijiler üçin amatly we ýokary howpsuzlyk we arassaçylyk standartlaryny üpjün edýär.
Aerozollaryň köp bölegi kosmetika bazaryna, soňra derman, senagat we beýleki dürli pudaklara gidip biler.Kosmetiki goşundylarda parfýumeriýa we saglyk arassaçylyk önümleriniň gaplanylmagy, beden dezodorantlary, atyr spreyleri, otag tazelikleri, sakgal köpükleri, saç reňkleri, awtoulag howa sowadyjylary we başgalar bar.
“HERFLARE PACKAGING” Hytaýda ýerleşýän, alýumin aerozol bankalaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda işleýän kompaniýa.Productshli önümler Europeanewropa FEA standartyna we ABŞ FDA standartyna laýyk gelýär.Alýumin gaplar diametri 22 mm-den 66mm, beýikligi 58 mm-den 280mm-e çenli.

Standart Ölçeg
FEA ülňülerine laýyklykda.
(UREWROPA AEROSOL FEDERASI) ASY)
Basyşa garşylyk:
12 bar = 170 PSI ýa-da 18 bar = 260 PSI
Esasy örtükli we 8 reňkde çap edilen.

Diametri bolup biler

(mm)

Min beýikligi

(mm.)

Iň ýokary beýiklik

(mm.)

15

22

25

28

35

38

40

45

50

53

59

66

52

52

65

80

65

85

90

100

105

110

155

180

110

100

110

150

160

170

185

190

200

220

220

263

 

Alýumin çüýşe gaplar

Alýumin çüýşesiIçgi gaplamagyň iň täze tehnologiýasy bolup, 100% gaýtadan işlenip bilinýän, gaýtadan ulanylyp bilinýän we has salkyn, agzy doldurmak we guýmak tejribesini döredýär. Uzaldylan alýumin materiallary we ajaýyp näzik çüýşe korpusynyň ajaýyp häsiýetini görkezýän integral emele gelmegi bilen häsiýetlendirilýär.Onuň hyýaly çap dizaýny, adamlaryň ünsüni özüne çekmegi we sarp edijileriň satyn almak islegini höweslendirýär.“Üzükli gaplar” we “plastik çüýşeler” artykmaçlyklaryna laýyk gelýär: daşky gurşawy goramak, goramak, götermek, aňsat daşamak, aňsat sowatmak we ýylatmak we gaýtadan ýapmak.Mundan başga-da, “halka çekýän bankalaryň” içgi agyrlygyny we “plastik çüýşeleriň” ýagtylygyna garşylygy ýeňilleşdirdi.Kepkany birnäçe gezek aňsatlyk bilen gysyp bolýar, içgileri gowy saklap bolýar.Bedenini aňsatlyk bilen saklap bolýar we sumkanyň içine aňsatlyk bilen guýup bolýar.Ys duýgusyny kanagatlandyryp bilýän 38 mm uly kalibrli çüýşe gapak açylanda derrew hoşboý ys çykarýar we kofe, çaý we beýleki tagamly içgileriň ilkinji täsirini nygtaýar.

200ml alýumin çüýşe gap

ÇIMKLENDIRMELER

200ml

Boý: 132,6mm

Bedeniň diametri: 53mm

Boýn:38mm Ropp gapagy

250ml alýumin çüýşe gap

ÇIMKLENDIRMELER

250ml

Boý: 157mm

Bedeniň diametri: 53mm

Boýn:38mm Ropp gapagy

250ml alýumin çüýşe gap

ÇIMKLENDIRMELER

250ml

Boý: 123,7mm

Bedeniň diametri: 66mm

Boýn:38mm Ropp gapagy

280ml alýumin çüýşe gap

ÇIMKLENDIRMELER

280ml

Boý: 132.1mm

Bedeniň diametri: 66mm

Boýn:38mm Ropp gapagy

330ml alýumin çüýşe gap

ÇIMKLENDIRMELER

330ml

Boý: 146,6mm

Bedeniň diametri: 66mm

Boýn:38mm Ropp gapagy

300ml alýumin çüýşe gap

ÇIMKLENDIRMELER

300ml

Boý: 133.2mm

Bedeniň diametri: 66mm

Boýn:38mm Ropp gapagy

400ml alýumin çüýşe gap

ÇIMKLENDIRMELER

400ml

Boý: 168.1mm

Bedeniň diametri: 66mm

Boýn:38mm Ropp gapagy

AÇYRYJY KANUNLARY OF PEENDASY

  • Gorag- ýagtylyga we kislorodyň 100 göterimini ýapmaga, çydamly we tamper ýaly görünýär
  • Mahabat- satuw nokadynda tapawutlanýan uly, 360 dereje bildiriş tagtasy bilen üpjün ediň
  • Göçme- ýeňil, döwülmeýän we saklamak aňsat, şonuň üçin sarp edijiler nirä gitse-de gidip bilerler
  • Çalt sowatmak- has çalt sowuklaň we has sowuk boluň
  • Has aňsat, bahasydaşamak üçin täsirli - ýeňil, dykyz we ýokary kub netijeliligi
  • Durnukly- 100 göterim gaýtadan işlenip bilner, hilini ýitirmezden çäksiz gaýtadan işlenip bilner
  • Köpugurly- çüýşeleri goşmak bilen köp görnüşde we ululykda bar
  • Innowasiýa- elmydama täze şekiller, ululyklar, grafika we tehnologiýalar bilen ösýär

Beýleki özleşdirilen şekil we boý çüýşeleri

Bu şahsylaşdyrylan plastmassa sarp edilişini azaltmakalýumin çüýşeleriähli pikirleriňiz bilen.Bu alýumin çüýşeler bilen daşky gurşawy goramak we degişli gorag bilen baglanyşykly markaňyzyň şekilini görkezip bilersiňiz.Mundan başga-da, web sahypamyzda bar bolan alýumin çüýşeleriniň dürli modelleri bilen, logotipiňiz, dizaýnlaryňyz ýa-da suratlaryňyz bilen şahsylaşdyrmak üçin iň amatly birini taparsyňyz.Markaňyzy tanatmagyň aýratyn usuly.

Alýuminbplastmassa sapakly çüýşe

Custöriteleşdirilen alýumin spreý çüýşeleri

Alýumin piwo çüýşeleri

 alýumin piwo çüýşeleri

Custörite alýumin çüýşeleri

 Alýumin tozy çüýşeleri silkýär

Bu barada soraglaryňyz bar bolsa, e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňizmüşderi alýumin çüýşeleri.Elmydama size kömek etmäge taýyn hünärmenlerimiz bar we alýumin çüýşäniň bahasyny özleşdirmegiň mümkinçiligi barada size 24 sagadyň dowamynda habarlaşyp bileris.

Haýsy bazarlara hyzmat edýäris?

Iýmit we içgiler

Suw, alkogolsyz içgiler, piwo, çakyr we spirtli içgiler, kofe we ​​ş.m.

 

Haýwan

Haýwan iýmitleri, öý haýwanlaryna ideg we saglyk üçin çözgütleri öz içine alýar

Saglyk we iýmitleniş

Witaminler we goşundylar, OTC, reseptli dermanlar we çaga formulasy üçin çözgütleri öz içine alýar

 

Öý hyzmaty we önümçilik

Öý arassalaýjylary, senagat dezinfeksiýalary we awtoulag idegleri üçin çözgütleri öz içine alýar

Gözellik we şahsy ideg

Beden spreýleri, beden ýuwulmalary, losýonlar we saç önümleri, el ýuwmak, efir ýaglary we ş.m.

Näme üçin Everflare saýlamaly?

+
alýumin gaplaýyş önümçiliginde köp ýyllyk tejribe
+
alýumin gaplaýyş önümleriniň görnüşleri
%
çäksiz gaýtadan işlenýän alýumin materialy

Näme üçin alýumin çüýşeleri ulanmaly?

Alýumin ýeňil we çydamly metal - ol ýerde 30 ýyldan soňam ulanylýan çüýşeler bar!Ulanmagy göz öňünde tutmagyň ýedi sebäbi baralýumin çüýşeleribeýlekilerden has ýokary.

 >>Bezeg

Alýumin çüýşeleri 360 dereje çap edip bolýar we dürli çaphana amallary dizaýnerlere döredijilik üçin giň ýer hödürleýär.Birmeňzeş gaplama bazarynda çap edilen alýumin çüýşeler müşderileriň tekjedäki ünsüni özüne çekmegi we markanyň täsirini ýokarlandyrmagy aňsatlaşdyrýar.

>>Geçiriji

Alýumin demirden has ýokary ýylylyk geçirijilik derejesine eýe, şonuň üçin alýumin çüýşelerini içgiler üçin ulanmak adaty zat.Netijede, alýumin çüýşeleri piwo we içgiler ýaly sowuk içgiler üçin gaty amatly.

>>.Eňil

Alýumin bazardaky iň ýeňil metallardan biridir.Bu çüýşeleri daşamak, saklamak we gaýtadan işlemek aňsat;şonuň üçin sarp edijiler olary beýleki çüýşelerden has gowy görýärler.Alýumin çüýşäniň göterijiligi sarp edijiler üçin önümi götermek üçin hem örän amatlydyr.

>>Formable

Alýumin, islegleriňize görä islendik görnüşde ýa-da ululykda galyp, tekjäniň tapawudyny güýçlendirip, bazaryň üýtgeýän tendensiýalaryna çalt jogap berip we ösüş siklini gysga edip bilýän ýumşak we çydamly kompozisiýa materialydyr.

>>Gorag

Alýumin çüýşeleri çydamly we bökdençsiz metal görnüşine eýe bolup, olary islendik suwuklyk üçin ajaýyp saýlamaga öwürýär.Mundan başga-da, içgileriňize we saglygy goraýyş önümleriňize kisloroddan we çyglylykdan goşmaça gorag berýär.Iýmit we içgi pudagynda bu iki zat howply duşman, sebäbi olar piwo ýa-da çakyr ýaly halaýan içgileriňizde zaýalanýan bakteriýalara, galyndylaryň ösmegine, reňklenmegine we hatda ýuka dokumalaryna sebäp bolup biler.

>>Gaýtadan işlemek we daşky gurşaw

Alýumin çüýşeleri bilen beýleki materiallaryň arasyndaky möhüm tapawutlaryň biri gaýtadan işlemek ukybydyr we bu emläk alýumini beýleki kärdeşlerine garanyňda has gowy saýlaýar.Gaýtadan işlemek daşky gurşawy aňladýar.Alýumin çüýşelerini ulanmak daşky gurşawy goramaga goşant goşmagy aňladýar.Plastik hoşlaşyk diýeliň.

Şereketiňiz durnukly tejribä geçmek islese, gaýtadan işlenen alýumin çüýşelerini ulanmak ajaýyp pikir bolup biler.

>>Galplyga garşy

Alýumin çüýşeleri öndürmek plastmassa we aýna çüýşelere garanyňda has kyn bolany üçin, alýumin çüýşeler önümiň daşky görnüşini gowulaşdyryp, beýlekiler tarapyndan galplaşdyryş kynlygyny artdyryp biler.

Indiki makalada has köp artykmaçlyk tapyp bilersiňiz.

Alýumin hakda beýleki zatlar

Alýumin näme?

Alýumin (Alýumin) - ýeňil, ýokary şöhlelendiriji, ýokary ýylylyk geçirijiligi, ýokary elektrik geçirijiligi, zäherlenmezlik we poslama garşylyk bilen bellenen kümüş-ak, ýumşak metal.Alýumin, ýer gabygynyň 1/12-den ybarat iň köp metal elementidir.Şeýle-de bolsa, tebigatda hiç wagt elementar metal hökmünde tapylmaýar, diňe kislorod we beýleki elementler bilen birleşdirilýär.Adaty dilde alýumin köplenç alýumin garyndysyny aňladýar.

Her dürli metal materiallaryň arasynda alýumin, häsiýetleri we öndürijiligi has ýokary bolany üçin ýa-da ýasama usullary taýýar önümi bäsdeşlik bahasy bilen öndürmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli ýeňýär.Alýuminiň ulanylyşy artýar we giňelýär;Awtoulag pudagy ýaly täze bazarlar onuň hakyky deňsiz-taýsyz peýdalaryny ykrar edip başlady.

Alýuminiý nireden we nädip almaly?

Eartherden gazylyp alynýan mineral boksit alýuminiň esasy çeşmesidir.Boksit ezilýär we suw, palçyk we kremniý bilen sepilýär, soň bolsa ojak guradylýar we gazlandyrylan kül we ezilen hek bilen garylýar.Soňra garyndy siňdirijide gaýtadan işlenýär, soňra basyş astynda azalýar we goşmaça hapalar aýrylýan oturgyç üçin iberilýär.

Süzgüçden, sowadyşdan we ygalyň içinde gaýtadan işlenenden soň, garyndy kalsinasiýa peçinde gyzdyrylmazdan ozal galyňlaşdyrylýar we süzülýär.Netijede material kislorod bilen alýuminiň tozan himiki birleşmesi bolan alýuminidir.

Alýuminiň esasy aýratynlyklary

Alýumin, listde, rulonda ýa-da ekstrud görnüşinde ulanylanda, beýleki metallardan we materiallardan birnäçe artykmaçlygy bar.Beýleki materiallaryň alýuminiň käbir peýdaly aýratynlyklaryny hödürläp bilşi ýaly, alýuminiň edip biljek peýdalarynyň doly toplumyny üpjün edip bilmez.Alýuminiý ekstruding dizaýnerlere, inersenerlere we öndürijilere köp sanly fiziki aýratynlyklardan doly peýdalanmaga mümkinçilik berýän köpugurly metal emele getiriş prosesi:

Lighteňil agram:

Alýuminiň belli bir agyrlyk güýji 2,7 bolup, kub dýuým üçin bary-ýogy 0,1 funt.Beýleki metallaryň köpüsinden has ýeňil.Lighteňil alýumin öndürmek has aňsat we daşamak üçin has arzan we ulag pudagynda ulanylanda ýangyjyň sarp edilişini azaltmakda ep-esli peýda getirip biler.

Güýçli:

Alýumin profilleri programmalaryň köpüsi üçin zerur bolanda güýçli bolup biler.Temperatura düşende hasam güýçlenýär, şonuň üçin sowuk ýerlerde köplenç ulanylýar

Poslama garşylyk:

Alýuminiň ajaýyp poslama garşylygy, alýumin oksidiniň ýüzüne berk baglanyşýan inçe, gaty gorag filminiň bolmagy bilen baglanyşyklydyr.Bu tebigy ýagdaýda ýüze çykýar we bir dýuýmyň 0,2 million galyňlygyna ýetip biler.Goşmaça gorag boýag ýa-da anodizasiýa bilen ulanylyp bilner.Polat ýaly poslamaýar.

Çydamly:

Alýumin aňsatlyk bilen emele gelip ýa-da başga bir görnüşde gaýtadan işlenip bilner.Alýuminiý çeýeligi birleşdirýär we ýüküň aşagynda çeýe bolup biler ýa-da täsiriň täsirinden gaýdyp biler.Alýumini gaýtadan işlemek üçin dürli amallar bar, has ýygy duş gelýänleri: ekstruziýa, togalanmak, ýasamak we çyzmak.

Gaýtadan ulanylýan:

Alýumin başlangyç önümçilik çykdajylarynyň bir böleginde gaýtadan ulanylyp bilner.Aýratynlyklaryny ýitirmän, gaýtadan ulanylyp bilner.Bu önümçiliklere, ahyrky ulanyşlara we daşky gurşaw konsorsiumlaryna ýüzlenýär.

Görnüşi:

Alýumin özüne çekiji görnüşi we poslama garşylygy sebäpli beýleki metallaryň köpüsine mahsus artykmaçlyga eýedir.Ulanyp boljak dürli bezeg usullary bar.Has ýygy duş gelýänler: suwuk boýag (akril, alkid, poliester we başgalar), poroşok örtükleri, anodizasiýa ýa-da elektroplatasiýa.

Iş ukyby:

Çylşyrymly şekiller ca.n mehaniki birleşdiriş usullaryna täsir etmezden, bir bölek ekstrudirlenen alýumin bölümlerinde amala aşyrylýar.Netijeli profil, deňeşdirip boljak ýygnanyşykdan has güýçli, wagtyň geçmegi bilen syzmak ýa-da gowşamak ähtimallygy az.Goýmalar: beýsbol ýaralary, sowadyjy turbalar we ýylylyk çalşyjylar.Alýumin bölekleri kebşirlemek, lehimlemek ýa-da ýelmemek, şeýle hem ýelimleri, gysgyçlary, boltlary, perçinleri ýa-da beýleki berkidijileri ulanmak bilen birleşdirilip bilner.Integral birleşmek usullary belli bir dizaýn üçin aýratyn peýdaly bolup biler.Heselimleýji baglanyşyk, alýumin uçar komponentleriniň birleşmegi ýaly işler üçin ulanylýar.

Ykdysady:

Gurallar ýa-da emele getirýän bölekler (ölýär) birneme arzan we gysga wagtyň içinde edilip bilner.Ulanylýan gurallaryň dürli görnüşleri çalt üýtgedilip bilner we köplenç önümçilik döwründe bu ownuk önümçilik üçin tygşytly bolýar.

Gaýtadan işlenen alýumin

Taryhy taýdan, alýumin üstünlikli gaýtadan işlemek programmalarynda iň möhüm materiallardan biridigini subut etdi.Alýumin ýokary galyndy bahasyny, sarp edijileriň giňden kabul edilmegini hödürleýär we alýumin gaýtadan işlemek pudagyň goldawyna eýe.

Alýumin haýsydyr bir aýratynlyklaryny ýitirmän gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilner.Gaýtadan işlenen alýumini ulanmakda hil ýitirilmeýär.Alýuminiň gaýtadan ulanylmagy az energiýa sarp edýär we ep-esli çykdajy peýdalaryny hödürläp biler.Alýumin bilen baglanyşykly önümçilik prosesleriniň köpüsinde galyndylar bolýar.Bu, köplenç erginlere ýa-da guýma desgalaryna gaýtarylýar we çig mal gaýtadan ýasalýar.Bir funt alýumin öndürmek üçin başlangyç dört funt magdany bilen deňeşdirilende, gaýtadan işlenen alýuminiň her funty dört funt magdany tygşytlaýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň