• sahypa_banner

Habarlar

 • Durnukly gaplama: Alýumin çüýşeleri + Syzyksyz, ähli plastmassa losyon nasoslary gaýtadan ulanylýar

  Mälim bolşy ýaly, alýumin çüýşelerimiz 100% gaýtadan işlenip bilinýän durnukly paketdir. Indi çüýşelerimiz ähli plastik nasoslar bilen gabat gelip biler.Sabynlar, losýonlar, melhemler, derini arassalaýjylar, gün şöhleleri, nemlendirijiler we başgalar üçin niýetlenen, “-hli plastik” losyon nasoslary özboluşly wizual sty ...
  Koprak oka
 • Alýumin gaplaýyş çüýşeleriniň artykmaçlyklary näme?

  1. Alýumin gaplaýyş materiallary ajaýyp mehaniki aýratynlyklara we ýokary güýje eýedir Şonuň üçin alýumin gaplaýyş gapy inçe diwarly, ýokary gysyjy güýç we döwülmeýän gaplama gapyna ýasalyp bilner.Şeýlelik bilen, gaplanan önümiň howpsuzlygy ygtybarly kepillendirilýär ...
  Koprak oka
 • Näme üçin alýumin gaplaýyş çüýşeleri umumy tendensiýa öwrülýär

  Önüm gaplamasy önümleri dolanyşykda goramak, saklamagy we daşamagy ýeňilleşdirmek we satuwy ösdürmek üçin belli bir tehniki usullara laýyklykda ulanylýan gaplaryň, materiallaryň we kömekçi materiallaryň umumy adydyr;gap-gaçlaryň, materiallaryň we auxiniň ulanylyşyna-da degişlidir ...
  Koprak oka
 • Alýumin gaplaýyş çüýşeleriniň çakyr pudagynda bazar mümkinçiligi

  Soňky ýyllarda alýumin gaplaýyş çüýşeleriniň aýratynlyklaryny we şekillerini yzygiderli baýlaşdyrmak bilen, amaly meýdan günsaýyn giňelýär.Piwo pudagy, şübhesiz, alýumin çüýşeleriniň köp jemlenmeli esasy söweş meýdanydyr ...
  Koprak oka
 • Alýumin materialy atyr bazaryny nädip üýtgedýär?

  XIX asyryň ahyrynda bolup geçen ilkinji senagat rewolýusiýasy döwründe, ilkinji kompaniýalaryň başdan geçiren ykdysady ösüşi bilen birlikde senagat gaplamasy ýüze çykdy.Aýna barýer gaplamak atyr pudagynda gaplama standarty hasaplandy ...
  Koprak oka
 • Täze döredilen alýumin çakyr çüýşesi tekjäni tapawutlandyrýar

  Häzirki wagtda aýna çakyr çüýşelerini ulanýarsyňyzmy?Gaýtadan ulanylýan alýumin gaplamasyny öndüriji “Everflare Packaging” bu ýerde bir topar alýumin çakyr çüýşesini döretdi.Täze konteýner, nusgawy şekile hormat goýmak bilen durnuklylyga we täzelige barha artýan islegi kanagatlandyrýar ...
  Koprak oka
 • Alýumin piwo çüýşeleri näme üçin meşhur bolýar?

  Alýumin piwo çüýşeleri näme üçin meşhur bolýar?Alýumin piwo çüýşeleriniň barha meşhur bolýandygyny bilýärdiňizmi?Sebäbi olar adaty aýna piwo çüýşelerinden birnäçe artykmaçlygy hödürleýärler.Alýumin piwo çüýşelerini ulanmagyň käbir peýdalaryna has içgin seredeliň: ...
  Koprak oka
 • Alýumin çüýşeleri üçin täze goşmaça tekiz egin

  Alýumin çüýşeleri üçin täze goşmaça tekiz egin geçmişde, alýumin çüýşämiz esasan bu ýerde tegelek eginlerde.Alýumin, şahsy ideg, kosmetika, içgiler we öý hojalygy ýaly birnäçe pudakda gaplamak üçin saýlama hökmünde meşhurlygyň artmagyny dowam etdirýärkä, biz hoşal ...
  Koprak oka
 • Alýumin aerozol gaplamak boýunça görkezmeler

  Amerikaly himik ilkinji gezek 1941-nji ýylda alýumin aerozol gaplamak pikiri bilen gelensoň, giňden ulanylýar.Şol günden bäri azyk, derman, lukmançylyk, kosmetika we öý arassalaýyş pudaklaryndaky kompaniýalar aerozol gaplaryny ulanyp başladylar ...
  Koprak oka
 • Lotion nasoslary hakda bilmeli zatlaryňyz

  Nasoslar ýelimli suwuklyklary paýlamak üçin ýasalýar.Haçan-da bir zat ýapyşyk bolsa, galyň we ýelmeşýär we gaty we suwuklygyň arasynda bir ýerde bolýar.Bu losyon, sabyn, bal we ş.m.Degişli tertipde paýlanmagy möhümdir, ...
  Koprak oka
 • Alýumin çüýşäni gaplamak boýunça görkezmeler

  Markalar we öndürijiler gaplamalarynda adaty alýumin çüýşeleriniň ulanylmagyna barha köp ýüzlenýärler.Gaplamak üçin elýeterli ululyklaryň we alternatiwalaryň giňligi, şeýle hem metalyň ýumşak we tegmilsiz taraplary sebäpli sarp edijiler özüne çekilýär.Men ...
  Koprak oka
 • Gözellik we ideg önümleri üçin alýumin çüýşeler

  Köpçüligiň arasyndan tapawutlanmak Kosmetika we şahsy ideg önümleri bazary gaty uludyr.Bazarda gaty köp zat bolansoň, su etmeli ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3