• sahypa_banner

Habarlar

 • Tehnologiýa innowasiýasy we alýumin çüýşe önümçiliginiň ösüş ugry

  Önümçilik pudagynyň tehniki ösüşi senagatlaşmagyň, intellektiň we uly maglumatlaryň itergi netijesinde gün-günden üýtgeýär.IE adaty alýumin çüýşeleriniň öndürilmegi täze tehnologiýalaryň ösmegi bilen kadadan çykma däldir.1. Alýumin çüýşeleri embo bilen ...
  Koprak oka
 • Alýumin spreý çüýşesi barada has giňişleýin maglumat alyň

  Alýumin spreý çüýşesi näme?Alýumin spreý çüýşeleri suwuklyklary saklamak üçin ajaýyp saýlawdyr.Alýumin, köpler tarapyndan asyrlar boýy ulanylýan metaldyr we bütin planetada iň çydamly metallardan biridir.Alýumin ...
  Koprak oka
 • Sakgal balzam, alýumin bankasy ýa-da erkekleriň şahsy ideg önümleri üçin alýumin bankasy

  Alýumin gapymyz erkekleriň şahsy ideg önümleri üçin amatly!Gaýtadan işleýän alýumin gaplarymyz hakda has giňişleýin öwreniň: Lýuks Finish - Güýçli önümi goramak Biziň ajaýyp we özüne çekiji premium, kaşaň gutarnykly alýumin bankalary kosmetiki önümleriň köpüsini gaplamak üçin amatlydyr.Hersi ...
  Koprak oka
 • Alýumin kosmetiki gaplamany saýlamagyň 10 sebäbi

  Alýuminiýden ýasalan bankalar, küýzeler, gaplar, turbalar we çüýşeleriň hemmesi birkemsiz bolup, şem mumy, sakgal balzamlary, nemlendirijiler, sakgal köpükleri, sabynlar we beýleki nebit ýa-da suw esasly önümler ýaly çygly önümleri saklamak üçin amatly edýär. .Köp adamyň bize saýlanmagynyň on sebäbini tapdyk ...
  Koprak oka
 • Näme üçin alýumin aerozol bankalaryny saýlaň

  Näme üçin alýumin aerozol bankalaryny saýlamaly Aerosol bankalary aerozol önümleriniň möhüm böleklerinden biridir, ýöne basyşa çydamly gaplar hem möhümdir.Aerozol gaplaýyş önümleri tarapyndan hödürlenýän amatlylygy we amatlylygy sebäpli has köp we ...
  Koprak oka
 • Alýumin suw çüýşelerinden suw sarp etmek ygtybarlymy?

  Soňky ýyllarda adamlaryň ekologiýa taýdan arassa alternatiwalary gözleýändigi sebäpli gaýtadan ulanylýan suw çüýşeleriniň ulanylyşy artdy.Bütin dünýäde adamlar gaýtadan ulanylýan çüýşe syçanyny saýlap, öndürýän galyndylarynyň mukdaryny azaldyp biljekdigine düşünýärler ...
  Koprak oka
 • Näme üçin alýumini kosmetiki gaplama materialy hökmünde ulanmaly?

  Alýumin köplenç kosmetika pudagynda gaplamak üçin ulanylýar.Diňe ýeňil metal bolman, eýsem gaty güýçli we çydamly bolup, ony köpugurly material edýär.Bu metal bankalardan turbalara çenli köp sanly programmada ulanylyp bilner.Şeýle hem köplenç gaýtadan ulanylýar we daşky gurşawa az täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Ajaýyp mümkinçilikler baradaky bilimler vs.Alýumin çüýşesi üçin standart kuwwat

  Ajaýyp mümkinçilik näme &.Standart mümkinçilik?Bu gün ajaýyp mümkinçilikler hakda bir zat gürleşeris &.Alýumin çüýşeler üçin standart kuwwat Çüýşäniň ajaýyp kuwwaty (Doly kuwwaty) gaplamanyň suwuklygy saklamak üçin iň ýokary kuwwatydyr.Oňa artykmaç kuwwat diýilýär ...
  Koprak oka
 • Durnuklylyk geljekki içgi gaplama meýilnamalaryna täsir edýär

  Durnuklylyk geljekki içgi gaplama meýilnamalaryna täsir edýär

  Sarp ediş harytlaryny gaplamak üçin, dowamly gaplamak indi adamlar tarapyndan isleg boýunça ulanylýan “buzzword” däl-de, eýsem adaty markalaryň we täze döreýän markalaryň ruhunyň bir bölegi.Şu ýylyň maý aýynda SK topary 1500 amerikan ulularynyň durnukly p-a bolan garaýyşlary barada gözleg geçirdi ...
  Koprak oka
 • Alýumin gaplamak üçin bellikler

  Alýumin gaplamak üçin bellikler

  Iýmit we içgiler üçin alýumin gaplamak Alýumin iýmit we içgileri gaplamak üçin ajaýyp çözgütdir, sebäbi ony hapalanmakdan netijeli goramak ukyby bar.Örän kislotaly ýa-da aşgar maddalaryň iýmit bilen örtülen gaplar bilen gaplanandygyny bellemelidiris, sebäbi bu maddalar ...
  Koprak oka
 • Näme üçin alýumin gaplamany saýlamaly?

  Näme üçin alýumin gaplamany saýlamaly?

  Alýumin gaplaýyş üpjün edijileri hökmünde soňky ýyllarda alýumin gaplamasynyň meşhurlygynyň ýokarlanmagyna şaýat bolduk we geň däl!Düşünjeler ekologiýa taýdan arassa materiallaryň ähmiýetine tarap süýşýär we alýumin alternatiw gaplama çözgüdi hökmünde seredilýär ...
  Koprak oka