• sahypa_banner

Alýumin kosmetiki gaplama çözgütleri

Alýumin, häsiýetleri we öndürijiligi has ýokary bolany üçin ýa-da ýasama usullary taýýar önümi bäsdeşlik bahasy bilen öndürmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli, beýleki metal materiallardan has ýokarydyr.Alýumin, listde, rulonda ýa-da ekstrud görnüşinde ulanylanda, beýleki metallardan we materiallardan birnäçe artykmaçlygy bar.Uçurymyň ulanylyşy ösmegini we giňelmegini dowam etdirýär;azyk gaplamak, kosmetiki gaplamak, derman gaplamak we ş.m. ýaly bazarlar onuň hakykatdanam deňi-taýy bolmadyk peýdalaryny ykrar edip başlaýar.

Alýumin kosmetiki çüýşeler we bankalar köpden bäri iň meşhur kosmetiki gaplaýyş materiallaryndan biri bolup gelýär.Alýumin ýeňil we güýçli bolmak üçin aýdyp bolmajak artykmaçlyga eýe bolup biler.Poslama ähtimallygyny hem ýok edýär.Alýumin dürli litografiki neşirleri, taýýar önümiň iň oňat bezeg öndürijiligi üçin ýörite şekillendiriş wariantlaryny üpjün edip biler.Alýumin kosmetiki çüýşeler, aýratyn kosmetiki önümleriňiz üçin ýeňil, arzan bahaly gap.

Kosmetika we şahsy ideg barada aýdylanda, ekologiýa taýdan arassa we estetiki taýdan ýakymly bukjany dizaýn etmek isleýärsiňiz.Bukja saýlanyňyzda, çydamlylygy goşmak bilen, saýlamaly birnäçe wariantyňyz baralýumin spreý çüýşeleriwealýumin nasos çüýşeleri, alýumin aerozol gaplarwe beýlekileralýumin gap.Durnukly gaplamanyňyza ýokary görnüş bermek üçin hatda ýörite dizaýn wariantlary hem bar.Durnukly gaplama çözgüdi bilenHEMMESI, önümiňiz ajaýyp bolar, başlaryny öwürer we alyjylaryň gyzyklanmasyny artdyrar.

Biz kim

HEMMESIGaplamak, giňeldilen önümçilik we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen goldanýan, dünýädäki müşderilere innowasiýa we dowamly gaplama çözgütlerini hödürleýän Hytaýda öňdebaryjy alýumin kosmetiki gaplama öndürijisidir.Kosmetika önümleriňiziň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we işiňize gymmatlyk goşmak üçin döredilen 100% gaýtadan işlenip bilinýän alýumin gaplamasy baralýumin çüýşeleri, alýuminbankalar, alýumin gaplar, alýumin turbalarywe ş.m.

https://www.aluminiumbottlescans.com/aluminium-bottles/

Ajaýyp sanlar

tejribe

Dünýädäki 75-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edip, alýumin konteýner gaplaýyş pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribe.

Haryt görnüşleri

“HERFLARE” ösen we doly önümçilik liniýasyna, şeýle hem saýlamak üçin 300-den gowrak görnüş we galyplara eýe.

%

gaýtadan ulanylýan alýumin

Alýumin gaýtadan ulanylýan metal we HERFLARE-iň alýumin gaplamasy 100% gaýtadan ulanylýar

kosmetika üçin alýumin gaplama

Şahsy ideg we kosmetika öndürijisi hökmünde işiňiz adamlary has özüne çekiji etmekdir.HERFLARE markaňyzy owadan görkezmäge bagyşlanýar.

Satuw guraly hökmünde gaplamagyň möhümdigini bilýäris.Netijeli bolmak üçin tapawutlanmaly, adamlaryň ünsüni çekmeli we gyzyklanmalaryny artdyrmaly.HERFLARE, gaplamanyňyzyň ilkinji marka müşderileriniň ünsüni we ýadyna düşmegini isleýär.Şol sebäpli köp tanymal şahsy ideg we kosmetika kompaniýalary, köp bazarda özboluşly gaplama talaplary üçin HERFLARE bil baglaýarlar.

Kosmetika we şahsy ideg pudaklarynda diňe ekologiýa taýdan arassa däl, eýsem gözüňi özüne çekiji önüm gaplamalaryny döretmek isleýärsiň.Siziň saýlamagyňyz üçin birnäçe paket warianty bar, şol sanda çydamly alýumin we laminirlenen turbalar, ajaýyp aerozol bankalary we ajaýyp alýumin çüýşelerimiz.Durnukly gaplamalaryňyzy tapawutlandyrmak üçin hatda özboluşly dizaýn wariantlary hem bar.“EVERFLARE” -niň adaty we dowamly gaplama çözgütleri alyjylary tapawutlandyrmaga, özüne çekmäge we tolgundyrmaga kömek eder.

Biziňkialýumin kosmetiki gaplamaüçin amatlydyr:

Aroma massa gel gel rulony
Çaga ýagy
Saç bejergisi
Beden ýagy
Beden we el ýuwujy
Şampun
Hoşboý ysly spreý
Saç pomade
Saç şampuny
El kremi

Dodak ýagy
Erkekleriň saç mumy
Erkekler syrdyrýarlar
Çybynlardan goraýan spreý
Dyrnaklary aýyrmak
Parfum el kremi
Atyr
Sabyn syrmak
Duş ýagy
Dişler agyz sepmek

alýumin kosmetiki çüýşe

Alýumin kosmetiki çüýşeleriň häzirki zaman kosmetika pudagynda giňden ulanylýandygyna köpüňiz göz ýetiren bolsaňyz gerek.Alýuminiý çüýşeler ideal kosmetiki çüýşeler, sebäbi premium bökdençsiz görnüşi önüm setiriňize synp we nepislik goşýar.Alýumin spreý çüýşesiwealýumin nasos çüýşeleriesasanam meşhur makiýa gap gaplarydyr.Pos ýoklugy sebäpli, hammamda ulanmak üçin howpsuzdyr.Alýumin çüýşelerini ýeňil we ykjam bolmakdan başga-da jübiňizde ýa-da gapjygyňyzda götermek aňsat.BPA-dan we iýmitden goramak bilen, alýumin çüýşelerimiz losýonlar, kremler we ýaglar üçin iň oňat kosmetiki gaplardyr.Mundan başga-da, has uly göwrümli modeller şampun we beýleki hammam we gözellik önümleri üçin amatlydyr.Bu alýumin çüýşeleri, ýokary derejeli we ýumşak görnüşli ýokary derejeli kosmetiki çüýşäni gözleýän bolsaňyz idealdyr.

Alýumin kosmetiki çüýşeleriniň käbiri üstünlikli ýerine ýetirildi:alýumin losyon çüýşesi, alýumin atyr çüýşesi, alýumin el arassalaýjy çüýşe,alýumin efir ýagy çüýşesi, alýumin çüýşesi

IMG_9253
IMG_4004
IMG_0498 副本

Alýumin aerozol gaplar

Alýumin aerozol gaplarönümiň bitewiliginiň ýokary hilli ülňülerini we ajaýyp päsgelçilik häsiýetlerini kepillendiriň.

Prophli görnüşli hereketlendirijiler we formulalar üçin amatly.

Saklamak aňsat, aerozol gaplar üpjünçilik zynjyrynda howpsuz işlemäge mümkinçilik berýär.

Şahsy we gözellik pudagynda ulanmak, şeýle hem hünärli saç düzmek we ideg etmek üçin amatly

Alýumin damjaly çüýşe

Alýumin turba çüýşe çüýşeleriEuropeanewropa stilindäki damjalara meňzeýär, sebäbi önümi bir gezekde bir damja paýlamaga mümkinçilik berýär.Esasy tapawut, paýlaýyş mehanizminiň dizaýnydyr.Goýlan damjanyň ýerine, bu çüýşelerde önümi paýlamagy aňsatlaşdyrmak üçin aýna saman bilen gysylýan gapak bar.Çüýşäniň bu görnüşi köplenç efir ýaglaryny, losýonlary we ş.m. saklamak üçin ulanylýar. Eger gyzyklanýan bolsaňyz, alýumin efir ýag çüýşelerimizi barlap bilersiňiz.

IMG_3972
Mörite 1000ml şampun bedenini ýuwmak alýumin kosmetiki çüýşeler

Alýumin zynjyr çüýşesi

Ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli we hünärimizalýumin sapakly çüýşelerPremium şekil döretmeli we tekjede gözüňi açýan grafika bilen tapawutlanmaly bolanyňda jogap.Plastmassa alternatiwa gözleýän sarp edijileriň sany barha artýar we şol sarp edijileriň 72 göterimi ekologiýa taýdan arassa gaplanan gözellik we şahsy ideg önümleri üçin has köp pul tölemäge taýýardyklaryny aýdýarlar.Alýumin zynjyr çüýşelerimiz, çaga ýagy, el kremi, atyr, hammam ýagy we başgalar ýaly kosmetiki önümleri saklamak üçin ajaýyp.

alýumin kosmetiki banka

HERFLARE, alýumin kosmetiki gaplaryň lomaý paýlanyşynda pudakda öňdebaryjydyr.

Alýumin dodagy Balzam gaplaryhäzirki wagtda bazarda elýeterli gaplamagyň iň täsirli görnüşlerinden biridir.Iýmitiň uzak wagtlap ulanylmagy, arzan bolmagy we täzeligini saklamak üçin amatly.Bulardan başga-da, zyýanly bakteriýalaryň iýmitlere zyýan ýetirmeginiň öňüni alýan antibakterial krem ​​Jar häsiýetleri bar.Bütin dünýäde iýmitleri dodak balzam bankalaryndan, sabyn gaplaryndan, dodak balzam gaplaryndan we alýumin kosmetiki gaplardan ýasalan gaplara gaplamak adaty bir zat.Metaldan ýasalan kosmetiki gaplary satyn almak isleýärsiňizmi?Ony şu wagt satyn alyp bilersiňizHEMMESI!

Önümiň aýratynlyklary

Alýuminiýden ýasalan material ýagtylyga we çyglylyga doly çydamly bolany üçin, näzik iýmitler bişirilende ýa-da saklanylanda goralýar.Alýumin folga gaplary, nahar bişirilende ýetip boljak iň ýokary temperatura çydap bilýär, sebäbi folga ajaýyp ýylylyk geçiriji.Alýumin folga gaýtadan işlemek diňe bir tebigy dünýäni gorap saklamaga kömek etmän, ýitirilen energiýanyň öwezini dolmaga hem mümkinçilik berýär.Bular iň esasy saýlanlarymyz:
Kosmetika we hajathana üçin alýumin gaplar
Tegelek alýumin kosmetiki gaplar, Alýumin kosmetiki gaplamalary, 150 ml alýumin kosmetiki krem ​​gaplary, doly alýumin kosmetiki gaplama alýumin kosmetiki gaplama
Aýnadan ýasalan bankalar we plastmassa tegelek kümüş alýumin metal gap-gaç gaplary üçin metaldan ýasalan ýapyklar

 

Iň oňat alýumin gaplaýyş kosmetika gaplary bolan toparymyz

Deňi-taýy bolmadyk önümleri täzelemek we deňsiz-taýsyz müşderini kanagatlandyrmak üçin köp işleýäris.Kompaniýa geljege gönükdirilendir.Mundan başga-da, onuň iş usullary we Eartheriň baýlyklaryny tygşytlamak näzik deňagramly bolmaly.

Kosmetika üçin alýumin gaplamasy, Alýumin gaplary üçin standartlar we düzgünler, lomaý alýumin kosmetiki gaplar

Guramamyzyň ähli agzalaryna, bitewilik we jogapkärçilik ülňüleri bilen ýolbaşçylyk edilip, şahsyýet hökmünde we toparyň agzalary hökmünde baýamak jogapkärçiligi ýüklenýär.Alýumin gaplary üçin ülňüleri we düzgünleri köp mukdarda hödürlemäge ynanýarys.Şonuň üçin satyn alyňAlýumin kosmetika gaplaryBu gün!

铝盒 (4)
铝盒 (2)
铝盒 (1)
大 分类 2

alýumin kosmetiki turba

Softumşak alýumin turbalaryAýratynam näzik zatlar üçin ileri tutulýan gaplama materialy hökmünde hyzmat etmegiň uzak taryhy bar.Sebäbi ýumşak alýumin turbalary gaty ýeňil.Alýumin turbalary, bir asyrdan gowrak wagt bäri barlygyna garamazdan, häzirki medeniýetde özüne çekiji tema bolmagyny dowam etdirýärler.

Alýumin kosmetiki turbalaryň aşakdakylary goşmak bilen birnäçe artykmaçlygy bar:

1. lightagtylyga garşy ajaýyp päsgelçilik döredýär.
2. Kosmetikanyň (tagamy, reňki, atyry ýa-da gurluşy) häsiýetlerini üýtgetmeýär.
3. Önümiň doly sykylmagyna ýol bermek bilen galyndylaryň öňüni alýar.
4. Alýumin gaplamasy suwa düýbünden täsir etmeýär.
5. Alýuminiň başga bir peýdasy, özboluşly eden häsiýetlerini üýtgetmän, belli bir möhletde gaýtadan ulanylmagydyr.
6. Alýumin zäherli däl we poslama garşydyr.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň