• sahypa_banner

Alýumin içgisi çüýşäniň çözgüdi

“ALUMINUM BEVERAGE BOTTLE SOLUTION”

HERFLARE GAPLAMA innowasiýa, hyzmat we gaplamanyň hili boýunça pudakda öňdebaryjydyr we olar giňişleýin saýlamany üpjün edýär.alýumin içgi çüýşelerişahsylaşdyrylyp bilner.Pioner bolup, gaplaýyş täzelikleriniň yzygiderli akymyny, ýapylmakdan başlap, bezege çenli, tejribämiziň, tejribämiziň we jogapkärçiligimiziň netijesinde döreden güýçli, uzak wagtlap dowam edýän müşderi gatnaşyklary bu gatnaşyklary saklamaga kömek etdi.

Içgi söwdagärleri, HERFLARE GAPLAMAK, dürli sowuklama saklamagy, gaýtadan möhürlenmegi, gaýtadan ulanylmagy we alýuminiň çydamlylygy, şeýle hem şekillendiriş we bezeg görnüşlerimiziň dürli görnüşleri sebäpli dürli sebäplere görä alýumin çüýşe öndürijisi hasaplaýarlar. çotgalary öz içine alýar.

Satuw nokadynda ýörite suw we sport içgileri, energiýa içgileri, öňünden garylan kokteýller, premium içgiler, çakyrlar, piwo we beýleki alkogolly içgiler, bularyň hemmesi düýbünden täze gaplama görnüşi bolan alýuminiýde gaplanyp bilner. Gözläň. seniňalýumin çakyr çüýşesiHERFLARE GAPLAMADA gaplamak

“EVERFLARE PACKAGING” -den alýumin çüýşeler we çüýşe gaplar täze markalaryň döredilen bazarlara girmeginiň iň amatly usulydyr, şeýle hem miras markalarynyň öz keşbini janlandyrmagy üçin iň amatly usuldyr.Satyjylara markalary döredýän we ýokary hilli özüne çekiji, bir görnüşli önümleri hödürleýän ýokary öndürijilikli konteýner görnüşleri bilen üpjün edýär.

latas-ficha-önüm-1
IMG_0531 副本
微 信 图片 _20220606165355 副本

Esasy bazar hyzmat edildi

Alýumin içýän çüýşelerMarkaňyz üçin iň çylşyrymly gaplama görnüşi bolan “EVERFLARE PACKAGING” -den uzak möhletli we güýçli täsir galdyrmaga kömek eder.Adaty däl görnüşi sebäpli, içginiň we çüýşäniň birleşmegi müşderileriň arasynda uly gyzyklanma döredýär.

Ýeňil içgiler

Karbonatlar

RTD kofesi

RTD çaýy

Içimlik suw

Şiresi

Energiýa içgileri

Alkogolly içgiler

Piwo

Şerap

Arak

Şampan

Wiski

Kokteýl

BEJERMEK ALUMINUM Çüýşesiniň peýdalary

Alýumin belli bir möhletde gaýtadan işlenip bilinýän we netijede,alýumin çüýşe gaplardaşky gurşawa täsiri bilen gyzyklanýan kompaniýalar üçin saýlama materialy hökmünde ýüze çykdy.Alýumin çüýşeleri aýna çüýşelerinden has ekologiýa taýdan arassa, sebäbi gaýtadan işlenip bilner we agramy aýna kärdeşlerinden ep-esli azdyr.Netijede, alýumin çüýşelerini daşamak ep-esli az energiýa talap edýär.Alýuminden öndürilen bu içgi çüýşeleri, ýaş müşderileriň, esasanam Millennials we daşky gurşaw jogapkärçiligine has köp üns berýän Z nesliniň agzalarynyň ünsüni çekmek üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär.

Daşky gurşawy gorap saklamak üçin bir zat etmek isleseňiz, iň ýönekeý we ekologiýa taýdan arassa zatlaryň biri, plastmassa däl-de, alýumin çüýşelerini saýlamakdyr.Aslynda,alýumin içgi gaplarybeýleki görnüşlere garanyňda gaýtadan işlenen materialdan üç esse köp.Mundan başga-da, alýumin çaltlyk bilen döwülýär, kärdeşinden tapawutlylykda, şol bir zady etmek üçin 400 ýyla çenli wagt alyp bilýän plastmassa.Netijede, bu poligonlarda ýer açýar.Alýumin, ep-esli energiýa we güýji tygşytlaýan gapdyr, sebäbi önümçiligi beýleki görnüşli konteýner önümçiliginden has az energiýa talap edýär.Aslynda, alýumin öndürmek we daşamak döwründe öndürilýän zyňyndylar, plastmassa öndürmek we daşamak döwründe öndürilenlerden 7-21% pes we aýna öndürmek we daşamak döwründe öndürilenlerden 35-49% pesdir. çüýşeler.

Hf695361493b748959155d5032167b8538
Hfdffd87e43994db7878c7381671570f1j
Gorag

Lightagtylyga we kislorodyň 100 göterimini ýapyň

Premium we mahabat

Satuw nokadynda tapawutlanýan, 360 derejeli uly bildiriş beriň

Çalt sowatmak

Sowuk boluň we has sowuk boluň

Durnukly

100 göterim gaýtadan işlenip bilner, hilini ýitirmezden çäksiz gaýtadan işlenip bilner

Alýumin suw çüýşeleri köp pul tygşytlaýar

Gaýtadan ulanyp boljak çüýşeden içmek, statistikalara görä bir ýylyň dowamynda köp adamy ýüz dollara çenli tygşytlap biler.Sebäbi ýekeje gezek ulanmak üçin niýetlenen çüýşeleri satyn almak indi bir gezekden köp ulanyp boljak konteýneriňiz bar bolsa zerur däl.Mundan başga-da, kofe we ​​suwy satýan ýerleriň köpüsi indi ulanyp boljak çüýşäňizi getirseňiz, uzak wagtyň dowamynda has köp pul tygşytlamaga kömek edýän içgäňize arzanladyş berýär.

Alýumin suw çüýşeleri suwuň ajaýyp bolmagyna kömek edýär

Alýumin çüýşelerinde saklasaňyz, sowuk içgileriňizi sowuk we ýyly içgileriňizi ýyly saklap bilersiňizalýumin çüýşeleriiçgiňiziň temperaturasyny gowy saklaň.Bu, içgileriňiziň günüň dowamynda ýakymly tagamyny saklamagyny üpjün edýär.

Alýumin suw çüýşeleri çydamlydyr

Taşlanylanda aňsatlyk bilen döwülýän aýna çüýşelerden tapawutlylykda, alýumin çüýşeler taşlanmagyň täsirine aňsatlyk bilen çydap biler.Aýna däl-de, alýuminden ýasalan suw çüýşelerine geçmek, döwülen aýnany arassalamak meselesini halas edip biler.Suwuklygy bolan aýna gapy taşlamagyň netijesinde bolup biljek betbagtçylyk bilen hemmämiz tanyş.

Alýumin suw çüýşeleri dökülmeýän diýen ýaly

Alýumin suw çüýşeleri hemişe diýen ýaly syzdyryjy gaplar bilen gelýär, bu suwuklyklaryň gapdan gaçmagyny ep-esli kynlaşdyrýar.Bu maglumatlary göz öňünde tutup, alýumin suw çüýşesini mazmunynyň döküljekdigine aşa alada etmän, sumkaňyza ynam bilen zyňyp bilersiňiz.

Alýumin içýän çüýşeleri haýsy görnüşde hödürleýärsiňiz?

“HERFLARE PACKAGING” pudagyň iň abraýly toparlary bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirýäralýumin çüýşe öndürijileri, müşderilerimize saýlamaly dürli alýumin içgiler çüýşelerini hödürläp bileris.

12 oz we 16 oz ululygy köplenç ulanylýaralýumin senet piwo çüýşeleriBeýleki tarapdan, 3 oz, 6 oz, 8 oz we 18 oz alýumin çüýşeleri öňünden ýasalan kokteýller we ýörite çakyrlar üçin has ýygy ulanylýar.

28 mm ROPP pellehana boýnuň stili üçin iň meşhur seçim bolsa-da, 12 oz we 16 oz hem täç görnüşi bilen hödürlenýär.Bu ölçegleriň her biri ýalpyldawuk, ýarym matly ýa-da mat görnüşli görnüşde hödürlenýär we bu saýlawlaryň hemmesi üçin içerde çap etmek ýa-da gysmak ýeňli bellik etmek mümkinçilikleri üpjün edilýär.Bu ekologiýa taýdan arassa içgi çüýşeleriniň içinde BPANI içgisi (epoksi däl) bar, bu önümiňiziň saklanyş möhletini uzaltmaga kömek edýär.

Alýumin içgiler çüýşelerinden başga-da, üpjün edýärisýöriteleşdirilen alýumin çüýşelerişahsy ideg, öý arassalamak we öý haýwanlaryna ideg ugurlarynda ulanmak üçin amatly.Alýumin gaplamamyz bilen baglanyşykly bu mümkinçilikleri görmek üçin şu sahypa girmegiňizi haýyş edýäris.

图片 11

Bu alýumin çüýşeler, ýokary hilli gury offset çap etmek prosesini ulanyp, müşderiniň çeper eserleri bilen 7 reňkde çap edilen tegelekdir.Mat we ýalpyldawuk bezegler, metal we ýöriteleşdirilen berkitmeler we dürli örtük görnüşleri ýaly dürli görnükli täsir galdyryjy çap effektleri bar.Iň soňky önüm ROPP ýa-da täç ýapmak tehnologiýasy bilen ýapylýar.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Kömek gerek?Soraglaryňyza jogap tapmak üçin goldaw forumlarymyza hökman giriň!

Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

Hawa, edip bilersiň.Nusgalarymyz diňe sargyt tassyklaýan müşderiler üçin mugt.Expressöne ekspress üçin ýük alyjynyň hasabynda.

Ilkinji tertipde bir gapda köp elementiň ululygyny birleşdirip bilerismi?

Hawa, edip bilersiň.Emma sargyt edilen her bir zadyň mukdary MOQ-a ýetmeli.

Adaty gurşun wagty näçe?

Plastmassa önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň 30-35 iş gününiň dowamynda size haryt ibereris.

Alýumin önümi üçin, goýumyňyzy alanymyzdan 35-40 gün geçýär.

OEM önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 40-45 iş güni.

Töleg möhletiňiz näçe?

T / T;PayPal; L / C;Western Union we ş.m.

Ippingük daşamagyňyz nähili?

Jikme-jik talaplaryňyza görä iň gowy iberiş ýoluny saýlamaga kömek ederis. Deňiz, howa ýa-da ekspress we ş.m.

Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgalar taýýarlarys we nusga tassyklanandan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.Önümçilik wagtynda gözden geçirmek;gaplamazdan ozal tötänleýin gözden geçiriň;gaplandan soň surata düşmek.

Bir zat ýalňyş bolsa, ony nädip çözüp bilersiňiz?

Haýsydyr bir döwük ýa-da kemçilikli önüm tapylan bolsa, suratlary asyl kartondan almaly.
Konteýner boşadylandan soň 7 iş gününiň dowamynda ähli talaplar görkezilmelidir.
Bu sene konteýneriň gelýän wagtyna degişlidir.
Talaby üçünji tarap tarapyndan tassyklamagy maslahat bereris ýa-da talaplary hödürleýän nusgalaryňyzdan ýa-da suratlaryňyzdan kabul edip bileris, ahyrsoňunda ähli ýitgileriňiziň öwezini dolarys.