• sahypa_banner

Alýumin gap

Beýleki gaplaýyş materiallary alýuminiň käbir peýdaly aýratynlyklaryny hödürläp biler, ýöne alýuminiý gaplamagyň üpjün edip biljek artykmaçlyklaryny doly üpjün edip bilmez.Alýumin dizaýnerlere, inersenerlere we öndürijilere köp sanly fiziki häsiýetlerden doly peýdalanmaga mümkinçilik berýär.Agramy metallaryň aglaba köplüginden az.Mundan başga-da, alýuminiý dolandyrmak aňsat we ibermek üçin has arzan.Alýumin, Al gaplamasynyň ähli görnüşleri, şol sanda ýokary güýç, ýeňil agram we poslama garşylygy deňeşdirip bolmajak utgaşmany hödürleýär.ýörite alýumin zynjyrywe alýumin aerozol gaplar.Alýumin, markalara we önümlere gymmatlyk we tapawut goşýan aýratyn şekiller we formatlar bilen şekillendirilip, bezelmek ukyby bilen deňi-taýy ýok.


Threadüplükli alýumin gaplarähli pudaklar we amaly programmalar üçin amatly uniwersal paketlerdir.HEMMESIGaplamak üçin alýumin gaplar, ýakymly ysly zatlardan başlap, kosmetika, derman we himiki serişdelere çenli hemme zady ygtybarly we ajaýyp görnüşde gaplaýar.Bu ýerde 50 mm x 64 mm (100 ml) ululykda görnüp duran ýüplükli we nurbatly gapak, esasy palto, 8 reňk we ýokary lak (ýalpyldawuk, ýarym ýa-da doly mat) bilen köpugurly bezelip bilner.Önümiňiz üçin hukugymyzyň bolmagy gaty ähtimal.