• sahypa_banner

Alýumin çüýşelerini öndüriji 500ml

Gysga düşündiriş:

 

Alýumin çüýşelerini öndüriji 500ml

Ölçegi: D73xH170mm, agzyň diametri: 40/410

Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
Custörite reňk we logotip bar.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany
16OZ boston şekilli alýumin çüýşeleri losyon nasosy bilen
Model AB73170
Ses 500ml
Ölçegi D73xH170mm, agzyň diametri: 40/410
Material Alýumin çüýşe, daşarda UV örtükli plastmassa materialda nasos
Faceerüsti işlemek reňk bezegi, Ekrany çap etmek, ýylylygy geçirmek we ş.m.
Ulanylyşy losyon, şou jeli, şampun we kondisioner we ş.m.
Nusgalar Arkaýyn üpjün ediň
Kap Köpük nasosy
Senagatdan peýdalanmak Kosmetika we şahsy ideg
Şekil Tegelek

Soraglar :

1. Nädip sitata alyp bilerin?

Satyn almak islegleriňiz bilen bize habar beriň we iş wagty bir sagadyň dowamynda jogap bereris.Söwda dolandyryjysy bilen göni habarlaşyp bilersiňiz.

2. Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?

Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Isleýän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.Size gaplama maglumatlary hödürläris we gowşurmagyň iň gowy usulyny saýlarys.

3. Biziň üçin OEM edip bilersiňizmi?

Hawa, edip bileris.

4. Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, CIP ;

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, AUD, CNY;

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T,

Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

5. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod we Export Right.it bilen zawod + söwda diýmekdir.

6. Sargytlaryň iň az mukdary näçe?

MOQ 5000pcs

7. Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanandan soň 5 günüň içinde bolýar.

8. Gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn etmäge kömek edip bilersiňizmi?

Hawa, müşderimiziň islegine görä ähli gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn edýän hünärmen dizaýnerimiz bar.

9. Töleg şertleri näme?

T / T (30% goýum hökmünde, 70% B / L göçürmesine garşy) we beýleki töleg şertlerini kabul edýäris.

10. Nusga taýýarlamak üçin näçe gün gerek we näçe?

5-7 gün.Mysal hödürläp bileris.

11. Siziň artykmaçlygyňyz näme?

Eksport prosesinde bäsdeşlik bahasy we hünär hyzmaty bilen dogruçyl iş.

12. Men size nähili ynanýaryn?

Kompaniýamyzyň durmuşy hökmünde dogruçyl hasaplaýarys, Mundan başga-da, Alibabadan söwda kepilligi bar, sargydyňyz we puluňyz kepillendiriler.

13. Önümleriňize kepillik berip bilersiňizmi?

Hawa, ähli zatlarda kanagatlanma kepilligini uzadýarys.Hiliňizden ýa-da hyzmatyňyzdan göwnüňizden turmasa, haýal etmän seslenmäň.

Jogap beriş netijeliligi

1. Önümçiligiň gurşun wagty näçe wagt?

Bu önüme we sargytlara bagly.Adatça, MOQ qty bilen sargyt üçin 15 gün gerek.

2.Kotirowkany haçan alyp bilerin?

Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, haýyş etmegiňize ähmiýet bermegimiz üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.

3. productsurduma önüm iberip bilersiňizmi?

Elbetde, edip bileris.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň