• sahypa_banner

Alýumin tebigy çeşme suw çüýşesini öndüriji

Gysga düşündiriş:

Çüýşeler, ýokary hilli gury ofset çap etmek usulyny ulanyp, müşderiniň çeper eserleri bilen 7 reňkde çap edilýär.Mat we ýalpyldawuk bezegler, metal we ýöriteleşdirilen berkitmeler we dürli örtük görnüşleri ýaly dürli görnükli täsir galdyryjy çap effektleri bar.Iň soňky önüm ROPP ýa-da täç ýapmak tehnologiýasy bilen ýapylýar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alýumin çüýşeleriçgi pudagy üçin täsirli we ajaýyp gaplama.
Çüýşeler, ýokary hilli gury ofset çap etmek usulyny ulanyp, müşderiniň çeper eserleri bilen 7 reňkde çap edilýär.Mat we ýalpyldawuk bezegler, metal we ýöriteleşdirilen berkitmeler we dürli örtük görnüşleri ýaly dürli görnükli täsir galdyryjy çap effektleri bar.Iň soňky önüm ROPP ýa-da täç ýapmak tehnologiýasy bilen ýapylýar.

 

Alýumin çüýşesiniň peýdalary şulary öz içine alýar:
 • Metal gaplamanyň premium görnüşi we duýgusy
 • Döwülmeýän we çydamly gaplama
 • Önümler üçin ajaýyp barýer häsiýetleri we ýaramlylyk möhleti
 • Daşky gurşawda ýa-da gyzgyn howada dolduryp bolýar
 • Ulag çykdajylary üçin ýeňil
 • Önümiň mazmunyny çalt sowatmak

 

Iň oňat:
 • Piwo, çakyr we beýleki alkogolly içgiler
 • Energetika we sport içgileri
 • Bişirilen çaýlar we kofeler
 • Miwe suwlary
 • Süýt içgileri
 • Karbonly alkogolsyz içgiler
 • Nahar çalyşmak we iýmitlenýän içgiler

 

Jogap beriş netijeliligi

1. Önümçiligiň gurşun wagty näçe wagt?

Bu önüme we sargytlara bagly.Adatça, MOQ qty bilen sargyt üçin 15 gün gerek.

 

2.Kotirowkany haçan alyp bilerin?

Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, haýyş etmegiňize ähmiýet bermegimiz üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.

 

3. productsurduma önüm iberip bilersiňizmi?

Elbetde, edip bileris.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris

 

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň