• sahypa_banner

Alýumin materialy atyr bazaryny nädip üýtgedýär?

XIX asyryň ahyrynda bolup geçen ilkinji senagat rewolýusiýasy döwründe, ilkinji kompaniýalaryň başdan geçiren ykdysady ösüşi bilen birlikde senagat gaplamasy ýüze çykdy.Aýna barýer gaplamasy, uzak wagtlap atyr pudagynda gaplama standarty hasaplanýar.

Alýuminiň 20-nji asyrda gaplaýyş pudagynda meşhurlygynyň ýokarlanmagy, himiki we organoleptiki häsiýetleri bilen baglanyşykly bolup biler.Bu häsiýetler alýuminiý bazarda görnükli orny eýelemäge kömek etdi.

2000-nji ýyllarda alýumin çüýşesiniň ösüşi suwuk önümleri, esasanam atyrlary gaplamaga we daşamaga mümkinçilik berdi.

HERFLARE müşderilere dürli görnüşleri hödürleýäralýumin atyr gaplamasyesasanam efir ýaglaryny we atyrlaryny howpsuz saklamak we daşamak üçin döredildi.

IMG_3640
IMG_3633

ALUMINUM, PERFUM BARRIER GAPLAMAK ÜÇIN IER GOWY MATERIAL

Hoşboý yslary we eserleri gorap saklamak barada aýdylanda, alýuminmaterial of saýlamak.Netijede,alýumin atyr çüýşesimateriallarynyň barýer-güýçlendiriji häsiýetlerinden peýdalanyň.Alýumin ultramelewşe ýagtylyga çydamly we termiki päsgelçilik hökmünde işleýän gaplamalary döretmäge mümkinçilik berýär.Netijede, alýumin atyr gaplamasynyň mazmuny daş-töweregiň temperaturasynyň üýtgemegine täsir etmeýär.Netijede, alýuminiý atyr gaplamasy atyrlary ammarlarda we gyşda gaty sowuk we tomusda gaty yssy bolan ammarlarda we beýleki izolýasiýa edilmedik ýerlerde saklamak üçin iň meşhur seçimdir.

Gowy atyr barýer gaplamasy, mazmuny, dokumalary we hatda tagamy ýaly ähli mazmunyny saklamaga kömek edýär.Şonuň üçin alýumin efir ýaglary we atyrlar meýdanlarynda giňden ulanylýar.Alýumin gaplamak mazmunynyň ähli häsiýetlerini goramaga kömek edýär.Bir atyryň ähli mazmunyny uzak wagtlap saklamagy möhümdir.

ALUMINUM PERFUM GAPLANMAK ÜÇIN ÜPJÜNÇILIKLERI

Alýumin çüýşeleriniň mazmuny gorap saklamak aýratynlygy, olaryň meşhurlygyna goşant goşan köp peýdalardan biridir.Alýumin tebigy önümlere eýe bolup, ony önümçilikde ulanmak üçin gaty islenýän metal edýär.Ilkinji peýdasy, çykdajylary azaldýan we has köp adam üçin elýeterli bolan materialy çykarmak kyn däl.Ikinji peýdasy, diňe bir güýçli bolman, eýsem gaty ýeňil bolmagydyr.Alýumin atyr çüýşeleri, aýna çüýşelerden tapawutlylykda, döwülmäge ýykgyn etmeýär we agramy plastik çüýşeler bilen deňeşdirilýär.Netijede,alýumin atyr barýer gaplamasyulaglarda we senagat ammarlarynda ulanmak üçin amatly, sarsgynlara ýygy-ýygydan duş gelýän iki gurşaw.Garşylygyna garamazdan, alýumin henizem çeýe bolup, ony islendik atyr we gaplamak üçin çüýşeler döretmek üçin peýdaly material edýär, sebäbi islendik görnüşde diýen ýaly galyp bolýar.Sözümiň ahyrynda, alýumin daşky gurşawa peýdaly we tutuşlygyna gaýtadan işlenip bilinýän materialdyr.


Iş wagty: 05-2022-nji dekabry