• sahypa_banner

Tehnologiýa innowasiýasy we alýumin çüýşe önümçiliginiň ösüş ugry

Önümçilik pudagynyň tehniki ösüşi senagatlaşmagyň, intellektiň we uly maglumatlaryň itergi netijesinde gün-günden üýtgeýär.IE önümçiligiýörite alýumin çüýşeleritäze tehnologiýalaryň ulanylmagy bilen ösýär.

1. Alýumin çüýşeleri nagyşly dizaýn Galyndy tehnologiýasynyň gazananlary sebäpli, nagyş prosesi indi alýumin çüýşeleriniň dizaýnlarynda ulanylyp bilner.Nagyşyň dizaýny tamamlanandan soň, bedenOEM alýumin çüýşeleriýöriteleşdirilen galyplary we belli bir proseduralary ulanyp, dürli nagyşlar bilen bejerilýär.Bu nagyş düzülenden soň ýüze çykýar.Alýumin çüýşeleri, galplyga garşy funksiýa bolmakdan başga-da, önüme “üýtgeşik, tapawutly” häsiýetleri berip biler.

2.9 reňkli ýokary kesgitli çap etmek: alýumin çüýşelerde çap etmegiň adaty usuly gaty gönümel, esasan meýdan çapdan ybarat;Netijede, çap etmek prosesi ýeke, nagyşda üç ölçegli we realizm ýok.
Alýumin çüýşelerini öndürmekde lazer nagyş (DLE) plastinka ýasamak we 9 reňkli harp çap etmek tehnologiýasynyň ulanylmagy netijesinde baý nokatlar we gatlaklar önüm nagyşlarynyň has real manysyny görkezip biler.Mundan başga-da, ýagtylyk bilen gara reňkleriň arasynda has güýçli reňk tapawudy bar we inçe nokatlaryň ýitgisi ýok.Netijede, alýumin çüýşeleriniň çap ediş täsiri ajaýyp, tebigy we düşnüklidir we fiziki nagyşlaryň köpelmegini ömürlik we nepis diýip häsiýetlendirip bolar.

3.Fotokromalýumin çüýşe gaplar: Alýumin çüýşelerinde fotohrom syýa çap edilende, syýa gün şöhlesiniň ýa-da ultramelewşe şöhlesiniň energiýasyny siňdirip, molekulýar gurluşynda üýtgeşiklik döredip biler.Molekulýar gurluşyň bu üýtgemegi, ahyrsoňy siňdiriş tolkun uzynlygynyň üýtgemegine we netijede reňkiň üýtgemegine getirer.UV şöhlelenmesi ýa-da gün şöhlesi ýok bolanda asyl himiki gurluşy dikeldilýär we reňk tebigy ýagdaýyna gaýdyp gelýär.

4.Taktiki alýumin çüýşeleri: Tekstil matlar ýokary derejeli pigmentler bilen işlenip düzülendir we ajaýyp örtügi, UV garşylygy, ýelmeşme we taýaga garşy mümkinçilikleri görkezýär.Mundan başga-da, bu wilkalar taktiki görnüşli alýumin çüýşelere gaplanýar.Taktiki alýuminden ýasalan çüýşe bilen üpjün edilip bilinjek “agyr el, ýyly tutmak” diýseň ýakymly bolup biler.

5.Termokrom alýumin çüýşeleri: Termohrom syýaçap edilen alýumin çüýşeleriwe syýa elektronlaryň geçirilmegi sebäpli belli bir temperaturada reňkini üýtgedýär.Bu termokrom täsiri diýlip atlandyrylýan organiki maddalaryň atom gurluşynyň üýtgemegine sebäp bolýar.Iň esasy derejesinde temperatura duýgur reňk üýtgemeginiň temperaturasy -5,78 dereje.

6. Doly şekilli deformirlenen alýumin çüýşesi: Takyk we inçe galyndylary gaýtadan işlemek tehnologiýasynyň şertinde dürli görnüşli ýasamagy başarýarysalýumin çüýşelerigalyndy şekilli gurluşyny üýtgetmek, galyndy meýdanyny sazlamak we beýleki usullary ulanmak, şeýle hem çeýe we süýümli alýumin çüýşe materialynyň häsiýetlerini birleşdirmek arkaly.


Iş wagty: 23-2022-nji sentýabr