• sahypa_banner

Alýumin gaplaýyş çüýşeleriniň çakyr pudagynda bazar mümkinçiligi

Soňky ýyllarda spesifikasiýalary we şekilleri yzygiderli baýlaşdyrmak bilenalýumin gaplaýyş çüýşeleri, programma meýdançasy gün-günden giňelýär.Piwo pudagy, şübhesiz, alýumin çüýşeleriniň köp jemlenmeli esasy söweş meýdanydyr, emma häzirki wagtda aýna çüýşeler bu bazaryň esasy gaplamasydyr.

Gün şöhlesi, kislorod we temperatura piwo hiline täsir edýän üç esasy faktor.Aýnanyň himiki aýratynlyklary durnukly we piwo bilen täsir etmese-de, ýagtylygy ýapýan häsiýet pes.Çüýşäniň reňki näçe ýeňil bolsa, ýagtylygy ýapýan häsiýet şonça-da erbet bolar.Piwo tagamyna täsir edýän "Fotokimiki reaksiýa" ýüze çykýar.Metal gaplamagyň umumy artykmaçlyklary bilen,alýumin piwo çüýşeleriýagtylygy netijeli izolirläp biler;şol bir wagtyň özünde alýumin çüýşe piwo has çalt sowadylýar, bu piwo tagamyny has sowuk we ýakymly edýär.Mundan başga-da, gaplama asylly we nepis bolup, material gaýtadan işlenip bilner.Şonuň üçin bazarda giňden ulanylýar.Bazarda alýumin çüýşelere gaplanan piwo köp.

Alýumin çüýşe gaplamalaryny ulanmagyň ýene bir möhüm ähmiýeti, daşky gurşawyň durnukly ösmegine ýardam bermekdir.Bir tarapdan, aýna çüýşeleriň uglerod yzy yzyndan has ulyalýumin içgi çüýşeleriwe alýumin çüýşeleriniň öndürilmegi aýna çüýşelere garanyňda 20% az parnik gazlaryny çykarýar.Beýleki tarapdan, alýumin çüýşeleriniň gaýtadan işleniş derejesi gaty ýokary, takmynan 100%, aýna çüýşeleriň bolsa 30% -den az.Şonuň üçin daşky gurşawyň durnuklylygy nukdaýnazaryndan alýumin çüýşeler aýna çüýşelerden düýpgöter artykmaçlyga eýe. Has ekologiýa taýdan arassa alternatiw gaplama hökmünde alýumin çüýşeleriniň çäksiz iş mümkinçilikleri bilen likýor bazarynda uly ösüş potensialyna eýe bolmagyna garaşylýar.

Mundan başga-da,alýumin aerozol gaplarIE alýumin çüýşesini öndürmek tehnologiýasy bilen birmeňzeş, lukmançylyk, öý hojalygy önümleri (daşary ýurt bedeniniň gyrmyzy aýyrýan arassalaýjy spreý, geýim antibakterial spreý, hajathana spreýi we ş.m.), kosmetika, esasanam şahsy ideg önümleri (pürküji maskalary üçin gaplamak, spreý bintler, iýmitlendiriji köpük bedenini ýuwmak, witamin antioksidant ýüz dumanlary we ş.m.)

Alýumin çüýşelerini öndürmek we ulanmak täzeliklerini biri-biriniň üstüni ýetirmek üçin aýdyp bolar.Önümçilik tehnologiýasy innowasiýasy amaly innowasiýalaryň esasyny düzýär we amaly innowasiýa önümçilik innowasiýalaryna öňdebaryjy pikiri getirip biler.PET / aýna çüýşeleriň we metal gaplamagyň artykmaçlyklaryny özünde jemleýän ýokary derejeli gaplama görnüşi hökmünde, IE we DWI alýumin çüýşeleriniň geljekde piwo ýaly esasy söweş meýdançalarynda we şol bir wagtyň özünde zehinini görkezjekdigi çak edilýär. alkogolsyz içgiler, içgiler we suw ýaly potensial bazarlarda ýüz tutmagyň geljegi hem sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Koks alýumin çüýşeleri
Alýumin çakyr çüýşeleri

Iş wagty: 12-2022-nji dekabry