• sahypa_banner

330ml 400ml alýumin çüýşe öndürip biler

Gysga düşündiriş:

300ml 400ml alýumin çüýşe öndürip biler

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Önümiň beýany

Haryt maglumatlary

 

Göwrümi: 330 / 400ml

Kepkäniň ululygy , Crown Cap 28 / 38mm

Bedeniň diametri, 66mm

Boýy: 133/164mm

Reňk: özleşdirmek

Applicaton: kofe içgisi, şiresi, energiýa içgisi, piwo

Haryt maglumatlary

 

Göwrümi: 200 / 250ml

Kepkäniň ululygy : Crown Cap 28 / 38mm

Bedeniň diametri, 53mm
Boýy: 158mm

Reňk: özleşdirmek
Applicaton: kofe içgisi, şiresi, energiýa içgisi, piwo

Haryt maglumatlary

 

Göwrümi: 250/330 / 500ml
Kepkäniň ululygy : 28mm sc nurbat gapagy däl
Bedeniň diametri, 53mm
Boýy: 180mm
Reňk: özleşdirmek
Applicaton: kofe içgisi, şiresi, energiýa içgisi, piwo

Haryt maglumatlary

 

Göwrümi: 250 / 330ml
Gapagyň ululygy: nurbat gapagy 28mm
Bedeniň diametri, 53mm
Boýy: 180mm
Reňk: özleşdirmek
Applicaton: kofe içgisi, şiresi, energiýa içgisi, piwo

UUC patenti

Möhürlemek

 

Esasy UCC patent ýapmak tehnologiýasyny ornaşdyrmak.Emeli dizaýny ulanmak, açmak aňsat bolan plastik çüýşe içgileriniň aýratynlyklary bilen möhürlemek usuly birnäçe gezek öçürilip bilner.möhürleýiş işini ep-esli ýokarlandyrýar.

Aýratynlyk we amaly

Kislorod barýeriniň häsiýeti: S.içginiň tebigy kislorod derejesini peseldiň. antioksidantlaryň mukdaryny azaldyň.
UV subutnamasy: P.
içginiň reňkiniň reňkini täzeden açyň. witamin tagamlarynyň birleşmesini haýallaşdyryň.

Gaty gaty iki gezek alýumin çüýşesi.
Granulalary we beýleki gaty içgileri öz içine alýan uly diametr, içmek üçin örän amatlydyr.
Gaýtadan işlemegiň hormaty:Alýumin ekologiýa taýdan arassa metaldan iň netijeli gaýtadan işlemekdir, netijede emele gelip bileralýumin çüýşeleri.
Metal çüýşedäki berk berkligi uzak wagtlap goramak.
Alýumin çüýşesi, kölegeli garşylykly gaz izolýasiýasynyň üsti bilen, mazmuny has gowy goramak, saklanyş möhletini uzaltmak.
Ysyň özüne çekijiliginiň iň gowy aýratynlyklary.
ysyň diffuziýa häsiýetleri. Uly kalibr hoşboý ys derrew ýaýraýar, sarp edijä has gowy zawod tejribe berýär, kofe we ​​hoşboý ysly içgiler üçin amatlydyr.

SCENARIO

Sorag-jogap

1-nji sorag.Alýumin çüýşeleri üçin nusga sargyt alyp bilerinmi?

A: Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.Garyşyk nusgalar kabul ederliklidir.

2-nji sorag.Gurşun wagty näme?

J: Mysal üçin 3-5 gün, sargyt mukdaryndan köp bolmagy üçin köpçülikleýin önümçilik wagty 3-4 hepde gerek

3-nji sorag.Alýumin çüýşäni sargyt etmek üçin MOQ çäkiňiz barmy?

J: Pes MOQ, çap edilmezden 50000 PCS.

4-nji sorag.Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?

J: Adatça DHL, UPS, FedEx ýa-da TNT bilen iberýäris.Adatça gelmek üçin 3-5 gün gerek.Howa gatnawy we deňiz gatnawy hem hökmany.

5-nji sorag.Logotipimi önüme çap etmek dogrymy?

J: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň