• sahypa_banner

Piwo we ýumşak içgiler üçin alýumin çüýşeler

Gysga düşündiriş:

Alýumin çüýşelerIçgi senagaty üçin iň täsirli we ajaýyp gaplama.
Çüýşeler, ýokary hilli gury ofset çap etmek usulyny ulanyp, müşderiniň çeper eserleri bilen 7 reňkde çap edilýär.Mat we ýalpyldawuk bezegler, metal we ýöriteleşdirilen berkitmeler we dürli örtük görnüşleri ýaly dürli görnükli täsir galdyryjy çap effektleri bar.Iň soňky önüm ROPP ýa-da täç ýapmak tehnologiýasy bilen ýapylýar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alýumin çüýşeleriçgi pudagy üçin täsirli we ajaýyp gaplama.
Çüýşeler, ýokary hilli gury ofset çap etmek usulyny ulanyp, müşderiniň çeper eserleri bilen 7 reňkde çap edilýär.Mat we ýalpyldawuk bezegler, metal we ýöriteleşdirilen berkitmeler we dürli örtük görnüşleri ýaly dürli görnükli täsir galdyryjy çap effektleri bar.Iň soňky önüm ROPP ýa-da täç ýapmak tehnologiýasy bilen ýapylýar.

 

Alýumin çüýşesiniň peýdalary şulary öz içine alýar:
 • Metal gaplamanyň premium görnüşi we duýgusy
 • Döwülmeýän we çydamly gaplama
 • Önümler üçin ajaýyp barýer häsiýetleri we ýaramlylyk möhleti
 • Daşky gurşawda ýa-da gyzgyn howada dolduryp bolýar
 • Ulag çykdajylary üçin ýeňil
 • Önümiň mazmunyny çalt sowatmak

 

Iň oňat:
 • Piwo, çakyr we beýleki alkogolly içgiler
 • Energetika we sport içgileri
 • Bişirilen çaýlar we kofeler
 • Miwe suwlary
 • Süýt içgileri
 • Karbonly alkogolsyz içgiler
 • Nahar çalyşmak we iýmitlenýän içgiler

 

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

 1. Baha barada: Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.

 

2. Nusgalar barada: Nusgalar nusga tölegine mätäç, ýük ýygnap biler ýa-da çykdajylaryny bize töläp bilersiňiz

öňe gitmek.

 

3. Harytlar hakda: goodshli harytlarymyz ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasaldy.

 

4. MOQ hakda: Islegiňize görä düzedip bileris.

 

5. OEM hakda: Öz dizaýnyňyzy we logotipiňizi iberip bilersiňiz, Täze galyp açyp bileris we size islendik nyşany çap edip ýa-da bezäp bileris.

 

6. Çalyşmak barada: Maňa e-poçta iberiň ýa-da amatly bolsa meniň bilen gürleşiň.

 

7. qualityokary hilli: qualityokary hilli material ulanmak we berk hil gözegçilik ulgamyny döretmek, her bölegine jogapkär adamlary bellemek

çig mal satyn almakdan gurnama çenli önümçilik.

 

8. Galyndy ussahanasy, özleşdirilen model mukdaryna görä ýasalyp bilner.

 

9. Bizdäki ýaly iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Tejribeli satuw topary eýýäm siziň üçin işlemeli.

 

10. OEM hoş geldiňiz.ýöriteleşdirilen logo we reňk hoş geldiňiz.

 

11. Her önüm üçin ulanylýan täze gyzlyk material.

 

12. Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

 

13.Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Biz ýokary hilli önüm bermäge borçlanýarys.

 

14.Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, CNY;

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, kredit kartoçkasy, nagt;

Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

 

15.OEM & ODM hyzmatyny berip bilersiňizmi?

Hawa, OEM & ODM sargytlary hoş geldiňiz.

 

16.Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Faktoymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!

 

17. Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz zawod we Export Right.it bilen zawod + söwda diýmekdir.

 

18.Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanandan soň 30 günüň içinde bolýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň