• sahypa_banner

ALUMINUM AEROSOL ÖNÜMÇI

Gysga düşündiriş:

Monoblok aerozol bankalary ýokary hilli ülňüleri we önümiň bitewiligi üçin ajaýyp päsgelçilik häsiýetlerini kepillendirýär.
Prophli görnüşli hereketlendirijiler we formulalar bilen ulanmak üçin amatly.
Saklamak aňsat, aerozol gaplar tutuş üpjünçilik zynjyry boýunça howpsuz işlemäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Monoblok aerozol bankalary ýokary hilli ülňüleri we önümiň bitewiligi üçin ajaýyp päsgelçilik häsiýetlerini kepillendirýär.
Prophli görnüşli hereketlendirijiler we formulalar bilen ulanmak üçin amatly.
Saklamak aňsat, aerozol gaplar tutuş üpjünçilik zynjyry boýunça howpsuz işlemäge mümkinçilik berýär.

Alýumin monoblok giňden ulanylyp bilner:

 • Şahsy we gözellik pudagynda
 • Professional we şahsy saç düzmek we saç düzmek üçin
 • Süýt kremleri we krem ​​goşundylary ýaly önümler üçin azyk senagatynda
 • Öý önümleri pudagynda, awtoulag önümleri, boýag önümleri, insektisidler we himiki önümler üçin
 • Derman, lukmançylyk enjamlary we OTC önümleri üçin

 

Alýumin monoblokyň bogunlary bolup bilmez.Kepillendirýär:

 • Kebşirlemezden subut ediji gap
 • Içerki basyşa uly garşylyk (standartlar: 12 we 18 bar)

 

Çap etmek: 7 reňk we ş.m.
Specialörite bezegler we çäksiz dizaýn mümkinçilikleri.

Görnüşler:

 • Itteralpyldawuk täsir
 • Pearlescent täsiri
 • Çotga alýumin täsiri
 • Köp reňkli örtükler
 • Mat we ýalpyldawuk pellehana

 

Faceerüsti bejermek we çap etmek

Gaplamanyň daşky görnüşi, adatça, söwda arabasynda nämäniň gutarýandygyny kesgitleýär we gaplamada özüne çekiji Çap etmegiň has möhümdigini görkezýär.Islendik görnüşe, islendik material bilen göreşmek üçin size hödürleýäris dürli çaphana tehnologiýalary.

5.1 Polýak

Alýumin çüýşesine basmak üçin ýokary tizlikli aýlanýan ýalpyldawuk tigir ulanýarys, abraziw alýumin çüýşesiniň üstüni togalap we mikro kesip biler, ýagty gaýtadan işlemek üçin.

5.2 Boýag

Alýumin çüýşeleriniň üstüne dürli reňk sepmek üçin pürküji ýaraglary ulanýarys.Adatça, müşderiler bize PANTONE reňk berýär.Alýumin çüýşeler üçin boýag reňkler: gülgüne, gyzyl, gara, ak we kümüş.

5.3 Anodlaşdyrylan

Anodizasiýa - alýumin çüýşäniň anod hökmünde ulanylýan, energiýa üçin elektrolit erginine ýerleşdirilen we elektroliz arkaly ýer ýüzünde alýumin oksid plyonkasy emele gelýän prosesdir.

5.4 UV örtük

Wakuum kamerasyndaky materialyň atomlary ýyladyş çeşmesinden bölünip, alýumin çüýşäniň üstüne degýär, üstüni açyk kümüş, açyk altyn we ş.m.

5.5 UV çap etmek

UV çap etmek, ultramelewşe (UV) ýagtylygy alýumini uran badyna syýa, ýelimleri ýa-da örtükleri guratmak ýa-da bejermek üçin ulanylýan özboluşly sanly çap usulydyr.UV çap etmek üçin çap plastinkasy gerek däl.Emma UV çap etmek köp wagt alýar (çüýşe üçin 10-30 minut), şonuň üçin adatça nusgalar üçin ulanylýar.Ony çüýşäniň egninde däl-de, diňe çüýşäniň tekiz böleginde çap edip bolýar.

5.6 Ekrany çap etmek

Ekrany çap etmek, çüýşe şekile geçirmek üçin ekran we syýa üçin ulanylýar.Her reňk üçin her reňk ulanylyp bilner.Birnäçe reňkli dizaýn bolsa, birnäçe ekran gerek bolar.Çüýşeleriň bezegi üçin ekranyň çap edilmeginiň tarapdary güýçli argumentler bar: Reňk açyklygy sebäpli önüm hatda gara çüýşede-de şöhle saçmaýar.Ekranyň çap reňkleri güýçli ýagtylykda-da üýtgemez.

5.7 atylylyk geçiriji çap

Transtylylyk geçiriş çap etmek, ýyladyş we basyş arkaly bezeg usulydyr.Ilki bilen, ýörite logotipiňiz ýa-da dizaýnyňyz filmiň üstünde çap edilýär.Soňra syýa ýylylyk we basyş bilen filmden turbalara termiki usulda geçirilýär.

5.8 Ofset çap etmek

Ofset çap etmek, çap plastinkasyndaky grafikalar rezin arkaly substrata geçirilýän çap usulydyr.Rezin Çap etmekde çalşyp bolmajak rol oýnaýar, meselem, syýa doly geçirilip bilner ýaly substratyň deň däl ýüzüni düzüp biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň