• sahypa_banner

Alýumin atyr efir ýagy çüýşeleri

Gysga düşündiriş:

Bizde atyr gaplamak üçin ulanylýan dürli alýumin çüýşeleri bar.Agramy we poslama we alkogola çydamlylygy bilen tanalýan bu çüýşeler birnäçe dizaýnda we ululykda hödürlenýär.Biziň hödürleýän çüýşelerimiz diňe bir owadan görünmek bilen çäklenmän, atyr saklamak üçin amatly edýän syzdyryjy subutnamadyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alýumin efir ýagy çüýşesi

 • Material: 99,7% alýumin
 • Gapak: Düwürtikli ýyrtyk halka, PE wilkasy bilen PP gapagy
 • Açylyşy: 32mm, 45mm, 62mm
 • Göwrümi (ml): 40-1500
 • Diametri (mm): 36, 45, 50, 53, 59, 66, 73, 80, 88
 • Boýy (mm): 70-295
 • Galyňlygy (mm): 0,5-0,6
 • Faceerüsti gutarma: Polishing, Reňk boýag, Ekrany çap etmek, atylylyk geçiriji çap, UV örtük
 • MOQ: 5000 HK
 • Ulanylyşy: Senagat ýelimleri we primerler, agrohimiýa we weterinariýa önümleri, erginler, motor goşundylary, efir ýagy
 Efir ýagy alýumin çüýşeleri onlarça ýyllap efir ýagyny ýa-da atyry gaplamak üçin ulanylýar.Aýna çüýşelere garanyňda has ýeňil we ýeňil, syzdyryjy we tamperden goraýan artykmaçlygy bar.Alýumin çüýşeleri aýnadan has gymmat görünse-de, aýna çüýşäni goramagyň bahasy, döwülmek töwekgelçiligi we goşmaça iberiş bahasy deňeşdirilende hasaba alynmalydyr.Efir ýaglary üçin alýumin çüýşeleri suwuklanmadyk ýa-da suwuklandyrylan efir ýaglary üçin, şeýle hem suwuk görnüşde gelýän beýleki kosmetika serişdeleri üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem daş-töwereginde aňsatlyk bilen alyp bolýan az mukdarda atyr saklamak üçin ajaýyp.
S: Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

J: Hawa, edip bilersiňiz.Nusgalarymyz diňe sargyt tassyklaýan müşderiler üçin mugt.Expressöne ekspress üçin ýük alyjynyň hasabynda.
S: Birinji gapda köp elementiň ululygyny bir gapda birleşdirip bilerismi?
J: Hawa, edip bilersiňiz.Emma sargyt edilen her bir zadyň mukdary MOQ-a ýetmeli.
S: Adaty gurşun wagty näçe?
J: Plastmassa önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň 30-35 iş gününiň dowamynda size haryt ibereris.
B: Alýumin önümi üçin, goýumyňyzy alanymyzdan 35-40 gün geçýär.
C: OEM önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 40-45 iş güni.

S: Töleg möhletiňiz näçe?
J: T / T;PayPal; L / C;Western Union we ş.m.
S: ippingük daşamagyňyz nähili?
J: Jikme-jiklik talaplaryňyza görä iň gowy iberiş ýoluny saýlamaga kömek ederis. Deňiz, howa ýa-da ekspress we ş.m.
S: Hiline nädip gözegçilik edýärsiňiz?
J: Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgalar taýýarlarys we nusga tassyklanylandan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.Önümçilik wagtynda gözden geçirmek;gaplamazdan ozal tötänleýin gözden geçiriň;gaplandan soň surata düşmek.
S: Bir zat ýalňyş bolsa, ony nädip çözüp bilersiňiz?
J: Haýsydyr bir döwük ýa-da kemçilikli önüm tapylan bolsa, suratlary asyl kartondan almaly.
Konteýner boşadylandan soň 7 iş gününiň dowamynda ähli talaplar görkezilmelidir.
Bu sene konteýneriň gelýän wagtyna degişlidir.
Talaby üçünji tarap tarapyndan tassyklamagy maslahat bereris ýa-da talaplary hödürleýän nusgalaryňyzdan ýa-da suratlaryňyzdan kabul edip bileris, ahyrsoňunda ähli ýitgileriňiziň öwezini dolarys.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň