• sahypa_banner

Alýumin zeýtun ýagy çüýşesi öndüriji

Gysga düşündiriş:

Alýumin zeýtun ýag çüýşelerimiz, plastmassa erkin, gaýtadan işlenip bilinýän alýuminden öndürilen, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml we ş.m. ýaly köp sanly ululyk bar. Önümiňize ajaýyp görnüş bermek we Wild Flax gaplamak üçin ajaýyp zat Nebit, hoz ýagy, awakado ýagy, zeýtun ýagy we ş.m.

Çüýşeler logotip bezegiňiz bilen düzülip bilner.

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Material Alýumin çüýşesi ýagly dykylyk
Ses 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml
Reňk Kümüş, altyn, gara ýa-da halaýanlaryňyz
Çap ediş hyzmaty Silüpek ekrany çap etmek, ýylylyk geçiriji çap etmek, gyzgyn möhürlemek ýa-da suw geçiriji çap etmek.
Içki örtük Gowy himiki durnuklylygy bolan iýmit derejeli epoksi rezin
Möhür görnüşi Oilag dykylygy
Ulanylyşy Arak, çakyr, şire, içgi, viski, konýak ýa-da beýleki suwuklyk
Mysal Mugt nusgalary beriň

 

Alýumin çüýşesiniň peýdalary şulary öz içine alýar:
 • Metal gaplamanyň premium görnüşi we duýgusy
 • Döwülmeýän we çydamly gaplama
 • Önümler üçin ajaýyp barýer häsiýetleri we ýaramlylyk möhleti
 • Daşky gurşawda ýa-da gyzgyn howada dolduryp bolýar
 • Ulag çykdajylary üçin ýeňil
 • Önümiň mazmunyny çalt sowatmak
Iň oňat:
 • Piwo, çakyr we beýleki alkogolly içgiler
 • Energetika we sport içgileri
 • Bişirilen çaýlar we kofeler
 • Miwe suwlary
 • Süýt içgileri
 • Karbonly alkogolsyz içgiler
 • Nahar çalyşmak we iýmitlenýän içgiler

Saýlaw üçin ululygyň dürli görnüşleri bar:

No.ok. Ses (ml) Diametri (mm) Boýy (mm) Boýnuň ululygy (mm)
250 250 ML 60 MM 155 MM 30 MM
350 350 ML 60 MM 200 MM 30 MM
500ml 500 ML 60 MM 240 MM 30 MM
750ml 600 ML 66 MM 260 MM 30 MM
750 750 ML 66 MM 295 MM 30 MM
1000A 1000 ML 80 MM 275 MM 30 MM
1000B 1000 ML 76 MM 295 MM 30 MM
Bellikler: aboveokardaky kuwwatdan başga-da, size zerur bolan beýleki mümkinçilikleri hem öndürip bileris,

has giňişleýin maglumat üçin maňa sorag iberip bilersiňiz.

Näme üçin bizi saýlamaly?

(1) Dürli saýlaw: dürli kuwwatly dürli çüýşelerimiz bar.Islän alýumin gaplaýyş çüýşesini saýlap bilersiňiz.

(2) Programma: Arak, piwo, çakyr, işleýän içgiler, gazlandyrylan içgiler, şire, çaý, gaplamak kofesi üçin ulanylýan offen

(3) Gowy hil: Alýumin çüýşelerimiz ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasaldy we berk kepillendirildi, açmak aňsat we gowy möhürlenildi.

(4) Gowy hyzmatlar: size iň gowy hyzmaty hödürlemek üçin ajaýyp topar toparymyz bar.Meseleňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Wagtynda bu meseläni çözeris.

(5) Üpjünçilik: öz zawodymyz bar, şonuň üçin önümleri özümiz üpjün edip bileris.OEM we ODM-ni kabul edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň