• sahypa_banner

Saç jeli saç mumy saç pomade tegelek gap-gaç gutusy, plastmassa örtükli

Gysga düşündiriş:

Saç jeli saç mumy saç pomade tegelek gap-gaç gutusy, plastmassa örtükli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

saç jeli saç mumy saç pomade tegelek gap-gaç gutusy, plastmassa örtükli

Önümiň ady: saç jeli saç mumy saç pomade tegelek gap-gaç gutusy, plastmassa örtükli
Material: 0,23 mm galaýy + plastmassa
Dizaýn: Custöriteleşdirilen dizaýn, OEM, Müşderi nyşany
Demensiýa: Dia78 H31 mm
Reňk: Kümüş / CMYK / PMS
Faceerüsti gutarmak: ýalpyldawuk ýa-da mat lak
Şekil: Tegelek görnüş
Ulanylyşy: Saç mumyny, saç jelini, saç pomadasyny gaplamak üçin sowgat gala
Gaplamak maglumatlary: hersi polibag, içki guty, karton
Tölegiň şerti : L / C, D / P, T / T.
Eltip bermegiň wagty: Nusgany tassyklandan we goýumy alandan 30 gün soň
Port ýüklemek: NINGBO
Bellik: Müşderileriň isleglerine görä dürli materiallar, reňkler, stiller, şekiller, çeper eserler we çap etmek kabul edilýär

 

 

Sorag-jogap
1-nji sorag: Öndüriji?
J: Hawa.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, on ýyldan gowrak wagt bäri gap-gaç gutusyny öndürmekde ýöriteleşen önümçilik we satuw üpjünçisi.
2-nji sorag: Gaplaň näme, howpsuzmy?
J: Galaýy goramak üçin niýetlenen galaýy gatlak bilen örtülen polat.Bu tassyklanan ýokary hilli seýf
gaplaýyş materialy, üstesine-de iýmit derejeli syýa çap etmegimiz howpsuzlygy hasam üpjün edýär.
3-nji sorag: Mugt nusga alyp bilerinmi?
J: Elbetde, nusgalarymyz size mugt berilýär.Muny tassyklamak üçin müşderi hyzmat işgärlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz.
4-nji sorag: Täze galyby sazlamaly bolsa, kim töleýär?
J: Bar bolan galyplarymyz üçin mugt ulanyp bilersiňiz.Täze galyplary sazlamak üçin ilki bilen bu tölegi tölemeli.Sargydyňyz belli bir mukdarda ýetende bu tölegi yzyna gaýtaryp bereris.
5-nji sorag: OEM ýa-da ODM kabul edýärsiňizmi?
J: Elbetde.Ölçegden nagşa aýratynlaşdyrmagy kabul edýäris.Dizaýn etmek amatly däl bolsa, kompaniýamyzyň dizaýnerleri hem size dizaýn edip bilerler.
6-njy sorag: Nusga we köpçülikleýin önümçilik önümleriniň esasy wagty näçe?
J: Bar bolan nusga: 3-5 gün
Custöriteleşdirilen nusga: 12-15 gün
Custöriteleşdirilen täze galyp we nusga: 20-25 gün
Köp önüm öndürýän önümler: Adatça, eltiş wagty 30-35 gün.Stillöne bu henizem sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize baglydyr.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň