• sahypa_banner

Alýumin çüýşäni gaplamak boýunça görkezmeler

Markalar we öndürijiler barha köp ulanmaga ýüz tutýarlarýörite alýumin çüýşelerigaplamalarynda.Gaplamak üçin elýeterli ululyklaryň we alternatiwalaryň giňligi, şeýle hem metalyň ýumşak we tegmilsiz taraplary sebäpli sarp edijiler özüne çekilýär.Bulardan başga-da, alýumin çüýşeleri daşky gurşawa amatly durnukly materialdyr.

Ulanylýan alýuminiý list gaty çeýe we çüýşe ýaly dürli görnüşlere emele gelip biler.Şol sebäplialýumin gaplaýyş çüýşesigüýçli goramagy üpjün edip, ýeňil bolup bilýär.

habarlar

ADAMLAR ALUMINUM Çüýşelerine haýsy görnüşler goýýar?

Alýumin, dürli pudaklarda we pudaklarda kärhanalara önümlerini guýmak we gaplamak üçin innowasiýa we gönümel saýlamalara mümkinçilik berýär.Metal poslama garşydyr we poslamaz, şonuň üçin köp kärhanalar ulanmagy saýlaýarlargaýtadan işlenýän alýumin çüýşeleriygtybarly gaplamak zerurlyklary üçin.Çydamlylygy we çydamlylygy sebäpli alýumin çüýşeleri uzak wagtlap zatlary saklamak üçin amatlydyr.

Häzirki wagtda köplenç ulanylýan alýumin çüýşe gaplamasy öz içine alýaralýumin içgi çüýşeleri, alýumin kosmetiki çüýşeler, wealýumin derman çüýşeleri.Alýumin azyk, şahsy ideg, himiýa senagatynyň gaplamalarynda giňden ulanylýar. Alýumin çüýşeleri has gowy görnüşi we alyjylary özüne çekýän duýgusy sebäpli ýokary derejeli önüm bolmak täsirini berýär.Çüýşeler, nasoslar we pürküjiler ýaly paýlaýjy ýapyklar ýa-da sapaklaryň üznüksiz ýapylmagy bilen dürli harytlaryň talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner.Epidemiýa wagtynda restoranlarda we barlarda hatda müşderileriň kesel bolmazlygy üçin alkogolly içgileri içmek üçin demir çüýşeleri ulanýarlar.Gaplamak saýlawy hökmünde ulanylanda metalyň berýän köp sanly artykmaçlyklaryndan biri hem köp taraplylygydyr.

IMG_3627
1 (3) 副本
副本 1
IMG_3977
IMG_4005
IMG_3633

Alýumin gaplary ulanmagyň köp sanly artykmaçlyklary

Önümlerini aýna ýa-da plastmassadan ýasalan çüýşelerden we bankalardan has köp ulanylýan gaplara däl-de, önümlerini alýumin bilen gaplap başlaýan kompaniýalaryň sanynyň köpelmegine sebäp bolan dürli faktorlar bar.Alýumin başlamak üçin diňe bir berk we uzak dowam etmän, götermegi aňsat we has tygşytly bir konteýner döredýär.Ikinjiden, alýumin özüne ýakymly duýgy döredýär we basyşa duýgur ýa-da asetatdan ýasalan dürli bellikleri we bezegleri dakmak meselesinde işlemek ýönekeý.Alýumin, şeýle hem markalara we müşderileriň habardarlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýän başga-da birnäçe estetiki artykmaçlyga eýedir.

IMG_3993
微 信 图片 _20220606165355 副本
IMG_3971

Alýumin 100% gaýtadan ulanylýar

Gaplamak üçin ulanylýan beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, alýuminiň özüne mahsus birnäçe peýdasynyň bardygy aýdyňdyr.Bu hakykatalýumindoly gaýtadan işlemek onuň esasy artykmaçlyklaryndan biridir;bu hil materialyň arzan bahasyna we tebigata az täsir etmegine hem goşant goşýar.Bu materialyň hiline hiç hili zyýan ýetirmezden belli bir möhletde gaýtadan işlemek mümkindir, şonuň üçin gaýtadan ulanylýan materialyň iň ýokary derejeleriniň biri hökmünde görkezilýär.

Alýumin häzirki wagtda bazarda iň köp gaýtadan işlenen materiallaryň biridir, ABŞ-da öndürilen alýuminiň takmynan 75% -i häzirki wagtda ulanylýar.Bu alýuminiý bazardaky iň köp ulanylýan harytlaryň birine öwürýär.Peýdaly ömrüniň ahyrynda gurluşykda we awtoulag böleklerinde ulanylýan alýuminiň 90 göteriminden gowragy gaýtadan ulanylýar.Gyrada we şäher häkimliklerinde gaýtadan işlemek programmalary gaýtadan ulanmak üçin alýuminiň köp bölegini ýygnaýar.

HERFLARE gaplama nädip kömek edip biler?

Firmaňyz işe başlamak isleýän bolsaalýumin gaplaýyş gapy, HERFLARE gaplama kömek edip biler.Alýumin gaplama çözgütleri bilen üpjün etmek üçin dürli kärhanalar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.


Iş wagty: 25-2022-nji oktýabr