• sahypa_banner

100% plastmassa gönüburçly Alýumin sabyn gutusy öndüriji

Gysga düşündiriş:

 • Dowamly sabyn gutularymyz alýuminiýimizden ýasaldy, içinden çykarylýan damja çüýşesi bilen 3 bölek gurluşlydy.
 • Iýmit howpsuz gorag örtügi bilen.
 • Reňk we bezeg : Alýumin, tebigy kümüş ýa-da reňkli örtülen ýörite banka bolup biler, logotip çap etmek hem bardy.
 • Indi siziň üçin iki ölçeg bar:

                 Ownuk ölçeg : L102xW70xH36mm

Uly ululygy: L118xW80xH44mm

Ora-da sabyn üçin ýöriteleşdirilen ululyk barada has giňişleýin maglumat almak üçin hünärmenler toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Iýmit bilen örtülen alýumin sabyn gutusy sabyn üçin iň oňat ýoldaşdyr.Sabyny aňsat we arassa daşap bolýar.Ora-da sabyn üçin daşarky paket hökmünde seredip bilersiňiz.

 • Metal gap-gaç beýleki goşundylar üçin hem amatly, mysal üçin ownuk öý goşlaryny saklamak üçin.

Bellikler:

 • Galaýy suwuklyklary saklamak üçin amatly däl.
 • Sabyn gutusy hökmünde ulanylanda, gapagy açanyňyzdan soň gapagy açyň we elmydama galaýy we sabyny gowy guradyň.
 • Gabyňyzy galyndylardan ýyly suw bilen yzygiderli arassalaň.Poslaýjy ýa-da abraziw ýuwujy serişdeleri ulanmaň.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Alýumin sabyn gutusy Önüm maglumatlary

 • Material: 99,7% alýumin
 • Surafda açyk gorag lak bilen
 • Damjajyk bilen
 • Saýlawyňyz üçin ululyk:Ownuk ölçeg : L102xW70xH36mmUly ululygy: L118xW80xH44mm
 • Ulanylyşy: Bu gönüburçly galanyň alýumin materialy, suw esasly önümlere sezewar bolanda gaplaňyň poslamazlygyny üpjün edýär.Bu bolsa, makiýa up we sabyn ýaly kosmetiki zatlar üçin aýratyn halaýar.

Faceerüsti gowşuryş: nagyş, reňk bezegi, Ekrany çap etmek, ýylylyk geçiriji çap, nagyş we lazer nagyşlary we ş.m. bilen tebigy kümüş reňk.

 

 

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň