• sahypa_banner

Zawodyň bahasy 60ml El kremini gyzgyn satmak üçin tegelek aluminiumjar

Gysga düşündiriş:

Zawodyň bahasy 60ml El kremini gyzgyn satmak üçin tegelek aluminiumjar

 • Material: 99,7% alýumin
 • Gapak: alýumin nurbat gapagy
 • Göwrümi (ml): 60ml
 • Diametri (mm): 67
 • Boýy (mm): 28
 • Galyňlygy (mm): 0,3
 • Faceerüsti gutarma: açyk kümüş ýa-da islendik bezeg reňki we logotip çap etmek gowy boldy
 • MOQ: 10,000 HK
 • Ulanylyşy: buglaýan suwuklyklar, şahsy bezeg önümleri, kaşaň çaý, konditer önümleri, şemler, senagat poroşoklary, pastalar we mumlar

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawodyň bahasy 60ml El kremini gyzgyn satmak üçin tegelek aluminiumjar

Haryt maglumatlary

Model AJD672830
Ses 60ml
Agram 11.8
Material Alýumin
Faceerüsti işlemek reňk örtügi, Ekrany çap etmek, ýylylyk geçiriji çap etmek, ofset çap etmek, nagyşlamak we ekt.
Ulanylyşy krem, jel, ýag we ş.m., ysly şem, hai mumy we ş.m.
Nusgalar Arkaýyn üpjün ediň
Kap Buraw nurbat gapagy
Senagatdan peýdalanmak kosmetika, şahsy ideg, jaý saklamak we ş.m.
Şekil Tegelek

Alýumin bankalarymyz, ýokary hilli alýumin hünärmenlerinden iň ýokary hilli standartlara çenli öndürilýär.

Küýzelerimiz alýumin list bilen öndürilýär, galyňlygy 0,3mm.Bu, önümleriňiz üçin ajaýyp güýç we gorag üpjün edýän ýeňil, ýöne gaty berk bökdençsiz konteýner döredýär.

Qualityokary hilli, premium gutarmak bilen, bankalarymyz önümiňizi galanlardan tapawutlandyryp biler.Suwuk suwuklyklar, şahsy bezeg önümleri, kaşaň çaý, konditer önümleri, şemler, senagat poroşoklary, pastalar we mumlar ýaly dürli önümler üçin daşky gaplama hökmünde meşhur saýlaw.

40 millilitrden 1000ml millilitre çenli ululykda bar bolan alýuminiý bankalarymyz, dowamly we ekologiýa taýdan jogapkär gaplama görnüşini üpjün edip, ömürboýy gaýtadan işlemegi teklip edýär.

Gaplamalaryňyzy gowulandyrmak we önümleriňizi köpçüligiň arasynda tapawutlandyrmak üçin çap ediş hyzmatymyzdan näme üçin peýdalanmaýarsyňyz?Sanly çap etmek opsiýalary, marka hilini fotografiki hil bilen doly potensialyna görkezip biler.

Haýsydyr bir önümimiz ýa-da hyzmatlarymyz hakda haýsydyr bir kömek ýa-da goşmaça maglumat gerek bolsa, şu gün bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Biz siziň işiňiz üçin ajaýyp gaplama çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýäris.

 

 

Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
GAP: Standart kartonlary eksport ediň
Eltip bermek jikme-jigi
15-20 gün
Hil barlagy
1. Sargyt tassyklanmazdan ozal, çüýşäniň materialyny we reňkini nusga bilen berk barlarys.
2. Önümçiligiň dürli görnüşiniň başlangyç tapgyryny yzarlarys.
3. Her çüýşäniň hili gaplanmazdan ozal barlanýar we arassalanýar.
4. Getirmezden ozal müşderiler hilini barlamak üçin QC belläp bilerler.
5. Mesele ýüze çykanda müşderilere kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň