• sahypa_banner

Alýumin nurbat gapagy bilen 100ml alýumin kasseri

Gysga düşündiriş:

Alýumin nurbat gapagy bilen 100ml alýumin kasseri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

 • Material: 99,7% alýumin
 • Gapak: alýumin nurbat gapagy
 • Göwrümi (ml): 100ml
 • Diametri (mm): 50
 • Boýy (mm): 65
 • Galyňlygy (mm): 0.6
 • Faceerüsti gutarma: açyk kümüş ýa-da islendik bezeg reňki we logotip çap etmek gowy boldy
 • MOQ: 10,000 HK
 • Ulanylyşy: buglaýan suwuklyklar, şahsy bezeg önümleri, kaşaň çaý, konditer önümleri, şemler, senagat poroşoklary, pastalar we mumlar

 

500ml mat gara alýumin ýakymly ysly küýze öndüriji
Model AT5065
Ses 100ml
Agram 23.7
Material Alýumin
Faceerüsti işlemek reňk bezegi, Ekrany çap etmek, ýylylyk geçiriji çap etmek, nagyş we lazer nagyşlary we ş.m.
Ulanylyşy saç mumy, çaý, krem ​​we ş.m.
Nusgalar Arkaýyn üpjün ediň
Kap Buraw gapagy
Senagatdan peýdalanmak iýmit
Şekil Tegelek

Alýumin bankalarymyz, ýokary hilli alýumin hünärmenlerinden iň ýokary hilli standartlara çenli öndürilýär.

Bankalarymyz alýumin list bilen öndürilýär, galyňlygy 0,5 mm.Bu, önümleriňiz üçin ajaýyp güýç we gorag üpjün edýän ýeňil, ýöne gaty berk bökdençsiz konteýner döredýär.

Qualityokary hilli, premium gutarmak bilen, bankalarymyz önümiňizi galanlardan tapawutlandyryp biler.Suwuk suwuklyklar, şahsy bezeg önümleri, kaşaň çaý, konditer önümleri, şemler, senagat poroşoklary, pastalar we mumlar ýaly dürli önümler üçin daşky gaplama hökmünde meşhur saýlaw.

40 millilitrden 1000ml millilitre çenli ululykda bar bolan alýuminiý bankalarymyz, dowamly we ekologiýa taýdan jogapkär gaplama görnüşini üpjün edip, ömürboýy gaýtadan işlemegi teklip edýär.

Gaplamalaryňyzy gowulandyrmak we önümleriňizi köpçüligiň arasynda tapawutlandyrmak üçin çap ediş hyzmatymyzdan näme üçin peýdalanmaýarsyňyz?Sanly çap etmek opsiýalary, marka hilini fotografiki hil bilen doly potensialyna görkezip biler.

Haýsydyr bir önümimiz ýa-da hyzmatlarymyz hakda haýsydyr bir kömek ýa-da goşmaça maglumat gerek bolsa, şu gün bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Biz siziň işiňiz üçin ajaýyp gaplama çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýäris.

 

 

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň