• sahypa_banner

100ml alýumin krem ​​bankasy

Gysga düşündiriş:

● Material: 99,7% alýumin
● gapak: Alýumin zynjyr gapagy, Alýumin zynjyr gapagy
● Potensial (ml): 5-350
● Diametri (mm): 25-100
● Boýy (mm): 10-112
● Galyňlygy (mm): 0,25-0.5mm
● faceerüsti gutarmak: Polishing, Reňk boýamak, Anodizasiýa, küpek Ekrany, Ofset Çap etmek, Etiketlemek
● MOQ: 10,000 HK
● Ulanylyşy: kosmetika, ýüz kremi, saç boýagy, ýakymly, çaý ýapragy, kapsula, planşet, şem


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satmak üçin boş gap-gaç gaplarynyň giň görnüşini hödürleýäris.Biziň assortimentimizde tapylýan boş gaplar iň ýokary hilli.Iýmit üçin howpsuz we BPA-dan azat.

Bizde ähli görnüşlerde we ululykda satyljak ýüzlerçe gowrak metal gaplar we ownuk metal gaplar bar.Özüňizden üýtgeşik we üýtgeşik bir zat gözleýänler, hünärmenlerimiziň kömegi bilen öz ýasalan gap-gaçlaryny dizaýn edip bilerler.Inhli gap-gaç gaplarymyz howpsuz ulanmak üçin togalanan gyralar bilen gelýär.Mundan başga-da, olara ýokary hilli täsir galdyrýan tekiz we owadan bökdençsiz aýratynlyk bar.Harytlaryňyz üçin elýeterli, ýöne ýokary derejeli örtük gözleýän bolsaňyz, demir gap-gaç gaplarymyz ajaýyp saýlawdyr.

100g alýumin şampun bar bankasy
Potensial
100g alýumin şampun bar bankasy
Material
Alýumin (Daşky gurşawy gaýtadan ulanylýan täze materiallar)
Çap etmek
Ekranda çap etmek, gyzgyn möhürlemek, aýaz, metalizasiýa ýa-da islän bezegiňiz ýaly çaphana hyzmatyny berip bileris
Reňk
Tebigat alýumin ýa-da başga reňklenen reňkler
Hil
Önümleri doly gözden geçirmek (birin-birin) ýa-da bölekleýin gözden geçirmek (tötänleýin nusga almak) arkaly berk barlap bileris.
Mysal
Mugt nusga iberip bileris, ýöne ýük üçin tölärsiňiz.
OEM ýa-da ODM
Dizaýnyňyza ýa-da nusgaňyza görä size galyp ýasap bileris

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary
GAP: Standart kartonlary eksport ediň
Eltip bermek jikme-jigi
15-20 gün

Hil barlagy

1. Sargyt tassyklanmazdan ozal, çüýşäniň materialyny we reňkini berk bolmaly.
2. Önümçiligiň dürli görnüşiniň başlangyjyny yzarlarys.
3. Her çüýşäniň hili gaplanmazdan ozal barlanýar we arassalanýar.
4. Getirmezden ozal müşderiler hilini barlamak üçin bir QC iberip bilerler.

5. Mesele ýüze çykanda müşderilere kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.

Hyzmatymyz 1.OEM / ODM
2. Logotipiňizi we gaplamalaryňyzy sazlaň.
3.7 / 24 satuwdan soňky hyzmat.
Biziň gap-gaç gaplarymyz doly gaýtadan işlenip bilner, bu bolsa olary bazardaky elýeterli gaplama materiallarynyň birine öwürýär.Bu boş bankalary hasam özüne çekiji etmek üçin, islegleriňize görä doly düzülip bilner.Reňkli ýöriteleşdirilen gap-gaç gaplary, marka habardarlygyny döretmek we harytlaryňyzy ýa-da guramaňyzy tanatmak üçin ajaýyp.Dürli çaphana usullaryndan saýlap bilmek bilen, bu şahsylaşdyrylan metal gap-gaçlaryň markaňyzy ajaýyp görkezjekdigine ynanyp bilersiňiz.Designönekeý dizaýnyňyzy bize iberiň, şereketiňiziň göwnünden turmagy üçin ajaýyp ýöriteleşdirilen gap-gaçlar bilen sizi bejereris.

Zawod barada maglumat

1.Biziň öz zawodymyz bar, kosmetiki gaplamalar ýa-da önümçilik, siziň kanagatlanmagyňyz üçin edip biljek, arassa we tertipli önümçilik ussahanasy, önümçiligiň tertipli we tertipsiz birleşmegi, bizi saýlamagy howpsuzlygy saýlamaga deňdir, ýokary netijelilik, gowy hyzmat .

2.Biz size dürli senetleriň kosmetiki çüýşelerini sazlap bileris.Çüýşäniň göwresi LOGO markaňyz bilen çap edilip bilner.Kosmetiki çüýşe korpusynyň dürli senetlerde ulanylmagy üçin dürli senetler we effektler bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň