• sahypa_banner

Kwadrat şekilli alýumin şampun bar gutusy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Aýratynlyklary Ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýan, çydamly we uzak wagtlap ulanmak
Modeliň ady SJ797935
Material Alýumin
Ölçegi 79 * 79 * 35h mm
Reňk Saýlawyňyz üçin dürli reňkler ýa-da özleşdirilen reňk
Çap etmek CMYK ýa-da PMS ýalpyldawuk ýa-da mat lak bilen ofset çap edýär
Gaplamak Her biri polibagda, bir kartonda birnäçe kompýuter, beýleki ygtybarly gaplamak siziň talaplaryňyza görä
Şahadatnama FDA
Mysal Mugt nusgalar, ekspress ýük ýygnamak
Eltip bermegiň wagty Goýum alandan 35 gün soň
Özbaşdaklaşdyrma Custöriteleşdirilen ululygy, görnüşi, çap edilmegi, nagyş nyşany we 3D nagyşlar hemmesi hoş geldiňiz, çeper eserler kabul edildi

 

Önümiň beýany

Çeňňekli sabyn alýumin gap-gaç gutusy üçin kwadrat şekilli guty

Syýahat edeniňizde ýa-da ýolda bolanyňyzda-da, plastiksiz düzgüniňizi dowam etdiriň!Bu kiçijik alýumin sabyn gutusy, nirä gitseňizem ýanyňyz bilen bir sabyn getirmek üçin amatlydyr.

 

Guty açylýar we ýapylýar.Örän ýeňil we doly suw geçirmeýän bolsa-da, gaty sabyn çubugyňyzy saklamak üçin ajaýyp.

 

 

Goşmaça maglumat:

 

Ölçegleri:

 

Ölçegi: L118xW80XH44mm

 

Ölçegi: L102xW70xH35mm

 

Materiallar: Alýumin.

 

Seresaplyk görkezmeleri: Sabynly suwda ýuwuň.

 

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz köp ýyl bäri gap-gaç gutusy üçin zawod we hünärmen, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!

 

S: Gaplaň näme?Çap edilen gaplar iýmit üçin ygtybarlymy?
J: Galaýy goramak maksady bilen galaýy inçe gatlak bilen örtülen polat elektrolitiki taýdan örtülendir.Tinplate azyk önümleri üçin ýokary hilli ygtybarly gaplaýyş materialydyr.gutapjyklar süýjüleri, şokolad we ş.m. Iýmit derejesindäki lak gabyň poslamagynyň we iýmit önümi bilen täsiriniň öňüni almak üçin gap-gaçyň iç ýüzüne örtülendir we şeýlelik bilen iýmit saklamaga amatly bolar.
S: Gaplarda nädip çap etmeli?Ekranda ýa-da ofsetde çap edilýärmi?
J: Metal bezeg, CMYK reňklerini ulanyp, ofset çap etmek prosesi.Çap etmek ilki uly metallarda, soňra möhürlemek we emele getirmek üçin kiçi böleklere bölünýär.Ofset çap edilen, Pantone çap edilen, ak
Lauquer, Ak dürli bahalarda öz saýlamalaryňyz hökmünde çap edildi.
S: Önümleriň katalogynyň ýa-da nusgalarynyň nusgasyny nädip almaly?
J: Önümimiz we nusgalarymyz siziň üçin mugt.Alyjynyň hyzmat üçin töleýän syýasatymyzdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Kompaniýaňyz üçin amatly bolsa, muny biz bilen tassyklaň we kompaniýanyňyzyň adyny, jikme-jik salgysyny, poçta indeksini, telefon belgisini, kurýer hyzmat hasaby belgisini (FedEx, UPS, DHL, TNT we ş.m.) bermegiňizi haýyş edýäris.Size kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.
S: Galaýy nädip dizaýn etmeli?
J: Belli bir gabyň üstünde haýsydyr bir grafikany düzmezden ozal, grafikany ýerleşdirmek üçin ölçeg düzülişini hödürläris.Galanyň gurluşygyna görä, çeper eserleriň gabyň hersine dogry ýerleşdirilmegini üpjün etmek üçin bu ýerleşiş maglumatlary gaty möhümdir.
S: Haýsy çeper eser faýl formatlary kabul ederliklidir?
J: Çeper eser dizaýny üçin meşhur kabul ederlikli programma üpjünçiligi CDR we AI.PDF we PSD hem hoş geldiňiz.Rezolýusiýa 300 dpi-den az bolmaly däldir.Faýllaryňyzy CD-de saklaň we hyzmat we öňünden tölenen ýük arkaly bize iberiň.
S: Metal bezeginde aýratyn lak täsiriňiz barmy?
J: Adaty ýalpyldawuk we mat laklar, ýa-da ýalpyldawuk we mat laklar bilen üpjün edýäris.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň