• sahypa_banner

Gyzgyn satylýan pürküji gaplar, reňkli alýumin aerozol

Gysga düşündiriş:

Monoblok aerozol bankalary ýokary hilli ülňüleri we önümiň bitewiligi üçin ajaýyp päsgelçilik häsiýetlerini kepillendirýär.
Prophli görnüşli hereketlendirijiler we formulalar bilen ulanmak üçin amatly.
Saklamak aňsat, aerozol gaplar tutuş üpjünçilik zynjyry boýunça howpsuz işlemäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Monoblok aerozol bankalary ýokary hilli ülňüleri we önümiň bitewiligi üçin ajaýyp päsgelçilik häsiýetlerini kepillendirýär.
Prophli görnüşli hereketlendirijiler we formulalar bilen ulanmak üçin amatly.
Saklamak aňsat, aerozol gaplar tutuş üpjünçilik zynjyry boýunça howpsuz işlemäge mümkinçilik berýär.

Alýumin monoblok giňden ulanylyp bilner:

 • Şahsy we gözellik pudagynda
 • Professional we şahsy saç düzmek we saç düzmek üçin
 • Süýt kremleri we krem ​​goşundylary ýaly önümler üçin azyk senagatynda
 • Öý önümleri pudagynda, awtoulag önümleri, boýag önümleri, insektisidler we himiki önümler üçin
 • Derman, lukmançylyk enjamlary we OTC önümleri üçin

 

Alýumin monoblokyň bogunlary bolup bilmez.Kepillendirýär:

 • Kebşirlemezden subut ediji gap
 • Içerki basyşa uly garşylyk (standartlar: 12 we 18 bar)

 

Çap etmek: 7 reňk we ş.m.
Specialörite bezegler we çäksiz dizaýn mümkinçilikleri.

Görnüşler:

 • Itteralpyldawuk täsir
 • Pearlescent täsiri
 • Çotga alýumin täsiri
 • Köp reňkli örtükler
 • Mat we ýalpyldawuk pellehana

NYME ÜÇIN ALUMINUM

Näme üçin alýumin gahryman şekili

Beýleki gaplaýyş materiallary alýuminiň käbir peýdaly aýratynlyklaryny hödürläp bilse-de, artykmaçlyklaryny doly üpjün edip bilmeýäralýumin gaplap bilýär.Alýumin dizaýnerlere, inersenerlere we öndürijilere köp sanly fiziki aýratynlyklardan doly peýdalanmaga mümkinçilik berýär.Agramy beýleki metallaryň köpüsine garanyňda az bolýar.Alýumin öndürmek has aňsat we ibermek has arzan.Kimdenýörite alýumin çüýşeleriAl gaplamanyň beýleki görnüşlerine aerozol bankalary, Alýumin hem ýokary güýç, ýeňil agram we poslama garşylygy deňeşdirip bolmajak kombinasiýany hödürleýär.

Alýumin, goşmaça baha döredýän we markalara we önümlere tapawut getirýän aýratyn şekiller we formatlar bilen mümkinçilikleri emele getirmekde we bezemekde deňi-taýy ýok.

GÖRNÜŞ

Alýumin özboluşly metal: güýçli, çydamly, çeýe, geçip bolmaýan, ýeňil, poslama garşy we gaýtadan işlenip bilinýän.Aslynda, alýumin hiliniň peselmeginden soň çäksiz gaýtadan işlenip bilinýändigi sebäpli gaýtadan işlemek zynjyrynyň başynda durýar.Şol sebäpli häzire çenli öndürilen alýuminiň üçden iki bölegi ulanylýar.Gaýtadan işlenen alýumin gyz magdanyndan öndürilen alýuminden ep-esli arzan bolansoň, köp öndürijiler ony önümlerinde ulanmak üçin kesgitlemek isleýärler.Gaýtadan işlenen alýumin köp görnüşde bolup biler, bu önümleriň köp görnüşi üçin ulanylmagyna mümkinçilik döreder.Munuň subutnamasy hemme ýerde.Alýumin beýleki materiallara garanyňda gaýtadan işlemek wagtynda has köp energiýa tygşytlaýar.Alýumin gaýtadan işlemek, boksit magdanyndan ýerli alýumin öndürmek bilen deňeşdirilende energiýanyň diňe 5% -ini talap edýär.Alýumin haýsydyr bir aýratynlyklaryny ýa-da hilini ýitirmän başlangyç önümçilik çykdajylarynyň az böleginde gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilner.Alýuminiýiň gaýtadan ulanylmagy az energiýa sarp edýär we öndürijilere, ahyrky ulanyjylara we daşky gurşaw toparlaryna ýüzlenýän ep-esli çykdajy peýdalaryny hödürläp biler.

BRAND STATUS

Alýumin, beýleki gaplaýyş materiallaryndan tapawutlandyrýan bazara mahsus häsiýetlere eýedir.Özboluşly fiziki aýratynlyklary täze markalary çykarmak, bar bolan markalary täze bazarlara çykarmak we ýetişen markalary täze üstünlik derejelerine täzeden güýçlendirmek üçin serişdeleri üpjün edýär.Bu esasanam azyk senagatynda dogry, bu ýerde gaplamak kompaniýalara öz markalaryny bäsdeşlikden tapawutlandyrmaga kömek etmän, eýsem önümiň uzak möhletini kepillendirýär.Her ýagdaýda, alýumin gaplama önümleri we markalary bäsdeşlikden has ýokary galdyrmak üçin daşky görnüşi we stili hödürleýär.

SATYLMAK ÜÇIN SÖ .GI

Söwda nokadynda ünsi döredýän we tapawutlandyrýan gaplama, häzirki alyjylar bilen saýlama markasy bolmak ugrundaky söweşde ýeňiş gazanmak üçin möhümdir.alýumin gaplamasy premium tekjeleri dükan tekjelerinde janlandyrýan we sarp edijileri öýlerine alyp gidýän ajaýyp şekilli we ajaýyp bezeg çözgütlerini hödürleýär.

MASLAHAT ÜPJÜNÇILIGI

Alýumin gaplamak köpden bäri dowam edýär we innowasiýa görnüşine we ygtybarly işlemegine jogap berýän sarp edijiler üçin saýlama gap bolup galýar.Alýuminiň ýokary görnüşi we duýgusy beýleki gaplaýyş materiallary bilen deňeşdirilmedik ýokary hilli täsir galdyrýar.Premium markalary sarp edijileriň ünsüni özüne çekýän özboluşly şekiller we göz açýan grafikalar bilen alýumin konteýner çözgütlerini kabul edýärler.Gaýtadan işlemegiň ýokary häsiýetleri, ekologiýa taýdan arassa alyjylaryň ösýän dünýäsiniň alýumin bilen gaplanan önümleri makullamagynyň ýene bir sebäbi.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň