• sahypa_banner

Alýumin aerozol gaplamak boýunça görkezmeler

Amerikaly himik ilkinji gezek bu pikiri öňe sürdialýumin aerozol gaplamasy1941-nji ýylda giňden ulanyldy.Şol günden başlap azyk, derman, lukmançylyk, kosmetika we öý arassalaýyş pudaklaryndaky kompaniýalar önümleri üçin aerozol gaplaryny we gaplamalaryny ulanyp başladylar.Aerosol önümleri sarp edijiler diňe bir öýleriniň içinde we daşynda däl, eýsem ýolda hem ulanýarlar.Saç ýuwmak, dezinfeksiýa arassalaýjy we howa sowadyjy - bularyň hemmesi aerozol görnüşinde gelýän umumy öý önümleriniň mysalydyr.

Aerozol gaplardaky önüm konteýnerden duman ýa-da köpük pürküji görnüşinde paýlanýar.Aerozol gaplaryny özleşdiriňalýumin silindrine geliň ýa-da çüýşe ýaly hereket edip biler.Bu aýratynlyklaryň haýsydyr biriniň işjeňleşdirilmegi diňe pürküji düwmesiniň ýa-da klapanyň basylmagyny talap edýär.Konteýneriň içinde klapan suwuk önüme çenli uzalýan turba tapylyp bilner.Önümiň ýaýramagyna rugsat berilýär, sebäbi suwuklyk, çykarylandan soň buga öwrülýär we diňe önümi galdyrýar.

IMG_0492 副本
IMG_0478 副本

ALUMINUM AEROSOL GATNAŞYGYNYEN PEENDASY

Näme üçin önümleriňizi goýmak hakda pikir etmeli?alýumin aerozol gaplarbeýleki görnüşlerine däl-de?Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, bu görnüşli gaplamany ulanmak, hödürleýän köp artykmaçlygy sebäpli peýdaly iş.Bular aşakdakylar:

Ulanyş aňsatlygy:Aerozollar üçin esasy satuw nokatlarynyň biri, diňe bir barmak bilen nyşana almagyň we basmagyň amatlylygydyr.

Howpsuzlyk:Aerosollar germetiki möhürlenendir, bu bolsa döwülmegiň, dökülmegiň we syzmagyň ähtimallygynyň azdygyny aňladýar.Bu, önümiň zaýalanmagynyň öňüni almagyň täsirli usulydyr.

Dolandyryş:Basmak düwmesi bilen, sarp ediji önümiň näçeräk paýlamak isleýändigini dolandyryp biler.Bu minimal galyndylary we has netijeli ulanmaga mümkinçilik berýär.

Gaýtadan ulanylýan:Beýlekiler ýalyalýumin gaplaýyş çüýşeleri, aerozol bankalary 100% çäksiz gaýtadan ulanylýar.

IMG_0500 副本

Alýumin aerozol gaplamasy bilen üns bermeli zatlar

Önümi gaplamazdan ozal, konteýneriň esasy reňkine goşmaça ölçeglerini anyklamak möhümdir.Diametrialýumin aerozol gaplar35-den 76 millimetre çenli bolup biler, beýikligi bolsa 70-den 265 millimetre çenli bolup biler.Bir dýuým, bankanyň ýokarsyndaky açyklyk üçin iň adaty diametrdir.Ak we açyk, esasy paltanyň reňki üçin ýeke-täk iki saýlaw, ýöne ak hem bir wariant.

Banka üçin degişli ululygy we reňkli palto görnüşlerini saýlanyňyzdan soň, gapyňyzy önümiňize we markaňyza laýyk gelmegi üçin nädip bezemelidigiňizi çözüp bilersiňiz.Bezelen nagyşlar we dokalan nagyşlar, çotga alýuminiýden başga-da, metal, ýokary ýalpyldawuk we ýumşak duýgur nagyşlar bezemek üçin elýeterli wariantlaryň biridir.Tegelek, ýumurtga, tekiz / konus ýa-da ýumşak / ok ýaly egin stili, şekiliň tegelek, ýumurtga, tekiz / konus ýa-da ýumşak / ok bolmagyny kesgitleýär.

BPA ülňüleri we Prop 65 duýduryşlary hem oýlanmak üçin örän möhüm faktorlar.Önümiňizi BPA ülňülerine laýyk görnüşde gaplamak we paýlamak isleseňiz, elýeterli dürli çyzgylary üns bilen gözden geçirmeli bolarsyňyz.Kompozisiýasynda hiç hili BPA-ny öz içine almaýandygy sebäpli, BPA-dan başga NI linerleri azyk önümlerini gaplamak üçin has meşhur görnüşe öwrülýär.

Önümiň klapandan çykmagy üçin ulanylmaly basyş mukdary, iň soňky pikir eden zatlaryňyzdan biri bolmaly.Önümiňiziň dogry paýlanmagyny üpjün etmek üçin zerur bolan basyş garşylygy, önüm doldurgyjy ýa-da işleýän himik tarapyndan size ugrukdyrylmalydyr.


Iş wagty: Noýabr-07-2022