• sahypa_banner

Nasos bilen 30ml serum alýumin çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
Custörite reňk we logotip bar.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany
Haryt ady
Gyzgyn satylýan ýörite kosmetiki şampun bedeni Alýumin çüýşelerini poslamaýan polat nasosy bilen ýuwuň
Material
Alýumin
Reňk
Özbaşdak reňk
Potensial
250ml, 500ml, 1000ml we beýleki ululyklar
Ulanylyşy
Şampun, el ýuwmak we ş.m.
Haryt esbaplary
Losyon nasosy 、 Gowy duman spreýi 、 Sapak gapagy 、 Trigger pürküji ambo Bambuk örtügi
Faceerüsti tehnika
Tebigy reňk 、 tingiwopis 、 küpek ekrany mal malylylyk geçiriji 、 Elektroplat
OEM / ODM
Kabul ederlikli

 

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Baha barada: Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.

 

2. Nusgalar barada: Nusgalar nusga tölegine mätäç, ýük ýygnap biler ýa-da çykdajylaryny bize töläp bilersiňiz

öňe gitmek.

 

3. Harytlar hakda: goodshli harytlarymyz ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasaldy.

 

4. MOQ hakda: Islegiňize görä düzedip bileris.

 

5. OEM hakda: Öz dizaýnyňyzy we logotipiňizi iberip bilersiňiz, Täze galyp açyp bileris we size islendik nyşany çap edip ýa-da bezäp bileris.

 

6. Çalyşmak barada: Maňa e-poçta iberiň ýa-da amatly bolsa meniň bilen gürleşiň.

 

7. qualityokary hilli: qualityokary hilli material ulanmak we berk hil gözegçilik ulgamyny döretmek, her bölegine jogapkär adamlary bellemek

çig mal satyn almakdan gurnama çenli önümçilik.

 

8. Galyndy ussahanasy, özleşdirilen model mukdaryna görä ýasalyp bilner.

 

9. Bizdäki ýaly iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Tejribeli satuw topary eýýäm siziň üçin işlemeli.

 

10. OEM hoş geldiňiz.ýöriteleşdirilen logo we reňk hoş geldiňiz.

 

11. Her önüm üçin ulanylýan täze gyzlyk material.

 

12. Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

 

13.Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Biz ýokary hilli önüm bermäge borçlanýarys.

 

14.Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, CNY;

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, kredit kartoçkasy, nagt;

Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

 

15.OEM & ODM hyzmatyny berip bilersiňizmi?

Hawa, OEM & ODM sargytlary hoş geldiňiz.

 

16.Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Faktoymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!

 

17. Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz zawod we Export Right.it bilen zawod + söwda diýmekdir.

 

18.Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanandan soň 30 günüň içinde bolýar.

 

Sorag-jogap

S: Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

J: Hawa, edip bilersiňiz.Nusgalarymyz diňe sargyt tassyklaýan müşderiler üçin mugt.Expressöne ekspress üçin ýük alyjynyň hasabynda.
S: Birinji gapda köp elementiň ululygyny bir gapda birleşdirip bilerismi?
J: Hawa, edip bilersiňiz.Emma sargyt edilen her bir zadyň mukdary MOQ-a ýetmeli.
S: Adaty gurşun wagty näçe?
J: Plastmassa önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň 30-35 iş gününiň dowamynda size haryt ibereris.
B: Alýumin önümi üçin, goýumyňyzy alanymyzdan 35-40 gün geçýär.
C: OEM önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 40-45 iş güni.

S: Töleg möhletiňiz näçe?
J: T / T;PayPal; L / C;Western Union we ş.m.
S: ippingük daşamagyňyz nähili?
J: Jikme-jiklik talaplaryňyza görä iň gowy iberiş ýoluny saýlamaga kömek ederis. Deňiz, howa ýa-da ekspress we ş.m.
S: Hiline nädip gözegçilik edýärsiňiz?
J: Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgalar taýýarlarys we nusga tassyklanylandan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.Önümçilik wagtynda gözden geçirmek;gaplamazdan ozal tötänleýin gözden geçiriň;gaplandan soň surata düşmek.
S: Bir zat ýalňyş bolsa, ony nädip çözüp bilersiňiz?
J: Haýsydyr bir döwük ýa-da kemçilikli önüm tapylan bolsa, suratlary asyl kartondan almaly.
Konteýner boşadylandan soň 7 iş gününiň dowamynda ähli talaplar görkezilmelidir.
Bu sene konteýneriň gelýän wagtyna degişlidir.
Talaby üçünji tarap tarapyndan tassyklamagy maslahat bereris ýa-da talaplary hödürleýän nusgalaryňyzdan ýa-da suratlaryňyzdan kabul edip bileris, ahyrsoňunda ähli ýitgileriňiziň öwezini dolarys.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň