• sahypa_banner

Aşagyndaky zeýkeş deşikli alýumin sabyn saklaýjy

Gysga düşündiriş:

Çeper eser dizaýny we in engineeringenerçilik hyzmatyny hödürläp bileris, turbanyň dürli ululygy we görnüşi, çap ediş dizaýny hyzmaty siziň islegiňiz boýunça düzülip bilner.

 • MOQ:20000 sany
 • Material:alýumin
 • Kepkanyň görnüşi:nurbat / süýşmek / penjire / Etching
 • Logotip çap etmek:Silüpek ekrany / ofset çap / Emboss
 • Şahadatnama:FDA tassyklamasy / CRP / EU standarty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

 1. Material: alýumin
 2. Göwrümi: 5ml ~ 1000ml
 3. Gapak stili: nurbat ýa-da süýşmek

Ulanylyşy

 1. deri ideg kremi, beden gabygy, saç mumy, ysly şem, ysly zatlar we ş.m.

Hyzmat

 1. OEM we ODM taslamasyny edip biler
 2. Müşderiniň nyşanyny we reňkini ýasap biler
 3. Ygtybarly hyzmat we çalt eltip bermek
 4. Nusgalar kabul edildi

 

Daşarky ýüz:

• Natrual alýumin reňk / kümüşiň özi
• Offset çap etmek
• küpek ekrany çap etmek
• atylylyk geçiriji çap
• Okislenme
• Gum partlamagy
• Logotip nagyşlanan we çykarylan

 

Aýratynlyk

1. Ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan
2. logoöriteleşdirilen logo, reňkler, ululyklar
3. Reaktiw däl tebigat
4. Poslama garşy
5. Önümler üçin has uzak saklanyş möhleti
6. surfaceüzüň gutarmagy
7. Önüm üçin goşulan ýokary baha

 

 • Aşagyndaky zeýkeş deşikli alýumin sabyn saklaýjy
  • Material: ýokary derejeli alýuminiý, poslama garşy, çydamly we gaýtadan ulanylýan.
  • Dürli önümler üçin amatly: balzamlar, kremler, küýzeler, dermanlar, oturylyşyk, süýji, nan, witaminler, çaý ýapraklary, otlar, duzlar, şemler we ş.m.
  • Ulanmak aňsat we amatly.Basyşa laýyk gapagy bolan alýumin gap.
  • Spaceeri tygşytlamak we ýüki azaltmak üçin amatly.

Sorag-jogap

S: Biz zawodmy ýa-da söwda kompaniýamy?

A a Zawod hökmünde, alýumin gaplaýyş pudagy bilen meşgul bolduk, dürli pudaklarda hyzmat edýäris, hünärmenler topary we kämillik ýaşyna ýeten hünär ussatlygy bilen.
S: Nusga berip, nusga alyp bilersiňizmi?
A : Hawa, aksiýada mugt nusgalar berip bileris we müşderiler tarapyndan berlen çyzgylara laýyklykda nusgalar taýýarlap, müşderilere iberip bileris.
S: Adaty gowşuryş wagtyňyz näçe?
A stock Bir stockadaky önümler üçin, tölegiňizi alanyňyzdan 48 sagat soň harytlary size ibereris.Customörite önümler üçin harytlary gaplap, tölegiňizi alanyňyzdan soň 7-15 iş gününiň dowamynda size ibereris.

S: Sizde ýörite hyzmat barmy?
A : Hawa, metal gaplaryň dürli alýumin gaplamak üçin dürli aýratynlaşdyrylan hyzmatlarymyz bar.AI we PDF formaty we ş.m. arkaly bize ýöriteleşdirilen faýllary ýa-da tekstleri iberip bilersiňiz. Dizaýnerimiz size ýönekeý dizaýn we effektiňizi mugt simulýasiýa etmekde kömek eder.
S: MOQ näme?
A : Biziň MOQ ýerimiz önümler üçin, iň az sargyt mukdary 1, ýöriteleşdirilen önümler 1000-den gowrak ýöriteleşdirilen önümler. Şonuň üçin önümiňiziň näçeräk MOQ saýlandygyny bilmeýärsiňiz, maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
S: Ulag hyzmatyňyz näme?
A it DHL, FedEx, TNT, UPS we ş.m. arkaly alyp bileris, ýük ýagdaýyňyza görä size tygşytly transport usulyny hem hödürläris.
S: Gündelik önümçilik kuwwatyňyz nämeden ybarat?
A aluminum Bizde birnäçe önümçilik liniýalary bar, alýumin gaplamanyň doly awtomatiki önümçiliginiň bir bölegi, giňişleýin üpjünçilik hyzmatdaşlary, gündelik önüm köp, 5000 inedördül metr uly haryt saklaýyş binasy bar, müşderilere önüm saklamak, partiýa eltip bermek we beýleki hyzmatlar.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň