• sahypa_banner

Alýumin Talcum Poroşok çüýşe öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Alýumin çüýşesini näme hödürleýäris?

Alýumin çüýşäniň ululygy

Alýumin çüýşelerimiziň kuwwaty adatça üýtgeýär10ml 30L çenli,zerurlyklaryňyza baglydyr.Thekiçi alýumin çüýşeefir ýagy üçin ulanylýar weuly alýumin çüýşehimiki nusga üçin ulanylýar.

Umumy mümkinçilikler (fl. Oz)alýumin çüýşeleriaşakdakylar:1oz, 2oz, 4oz, 8oz, 12oz, 16oz, 20oz, 24oz, 25oz, 32oz.

Umumy kuwwatlyklar (ml)alýumin çüýşeleriaşakdakylar:30ml, 100ml, 187ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1 lite, 2 litr.to


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alýumin Talcum Poroşok Çüýşesiöndüriji

 • Material: 99,7% alýumin
 • Gapak: Alýumin poroşok gapagy
 • Göwrümi: 100-430ml
 • Diametri (mm): 36, 45, 50, 53, 66
 • Boýy (mm): 60-235
 • Galyňlygy (mm): 0,5-0,6
 • Faceerüsti gutarma: Polishing, Reňk boýag, Ekrany çap etmek, atylylyk geçiriji çap, UV örtük
 • MOQ: 10,000 HK
 • Ulanylyşy: Poroşok, Talcum

 

 

Çüýşe önümçiligimiz:

1. Täsir ekstruziýa basyşlary

Alýumin çüýşeleriniň önümçilik liniýalarynda täsirli ekstruziýa pressleri möhüm rol oýnaýar.Uzyn we çylşyrymly önümçilik prosesinde ilkinji maşyn.Başlangyç materialy birnäçe millimetr galyňlykdaky alýumin çüýşelerdir.Tersine täsir ediş ekstruziýasy wagtynda, emele geliş döwründe metbugat hereketine garşy alýumin çeňňegi öl bilen zarbanyň arasynda akýar.Ine, inçe diwarly alýumin turbalary döredilýär.

2 .Sizlemek we çotmak

Alýumin turbasy şol bir uzynlykda bolmaly.Jikme-jik bezegde möhüm ädim, belli bir palto uzynlygyna kesmekdir.Alýumin turbalary täsir ekstruziýa presslerinden çykanda, reňklemek we Çap etmek talaplaryna laýyk gelmeýär.Düwürtiksiz kesmek, ilki bilen gerekli ululyga, kesilen uzynlyga getirýär.Alýumin henizem gödek we çyzykly, ýöne goşmaça çotga etmek kiçijik deňsizligi aýyryp, tekiz ýer döredip biler - esasy örtük üçin iň oňat taýýarlyk.

3. Geçirmek

Önümçiligiň doly awtomatiki işlemegi üçin turbalary bir transport zynjyryndan beýlekisine geçirmeli.Turbalar ilki bilen zynjyr barlaryndan vakuum çukurlary bilen aýlanýan depä çykarylýar.Wakuum gysga wagtlaýyn kesilse, turba birinjiniň aşagynda ýerleşýän ikinji barabanyň üstüne gaçýar.Şol ýerden bölek indiki zynjyryň ulag çybyklaryna yza çekilýär - geçirmek tamamlandy.

4. inguwmak

Alýumin turbalarynyň üstleri bezelmezden ozal peselmeli, arassalanmaly we guradylmaly.Bu gaplar azyk senagatynda ulanylsa, başga bir ýuwmak prosesi talap edilýär.Arassaçylyk, örtük gatlagynyň turbanyň ýüzüni gowy goraýandygyna göz ýetirmek üçin iň möhüm meseledir.Kir ýuwujy ulgamlar, örtük optimal ýapyşar ýaly, ýuwujy ergin bilen içerde we daşarda alýumin turbalaryny arassalaýar.

5. Guramak

Turba bezeginiň hili diňe Çap etmek, örtmek we guratmak ajaýyp gabat gelse gowy bolar.

6. Içerki örtük

Gury çüýşeleri çykaryň we içki örtük maşyna salyň.Her ýerde içki örtügiň bardygyna göz ýetirmek üçin dokuz sany ýarag bar.Soňra olary arka gutusyna salyň we temperatura 230 dereje ýetdi.Önümiň ulanylyşyna görä dürli içki örtük görnüşlerini ulanýarys.Azyk önümleri azyk derejeli örtük ulanýar (BPA Free ýa-da BPA-Ni).Güýçli kislota we güýçli aşgar üçin poslama garşy içki örtük ulanyň.

7. Esasy örtük

Esasy örtük alýumin turbalarynda arassa çap etmek üçin esas döredýär.Ak we dury iki sany esasy örtük bar.Ak reňkli örtük bezemekde iki meseläni ýerine ýetirýär: Alýumin turbalarynyň üstündäki inçe deňsizligi düzýär we çap suratynyň fonuny emele getirýär.Aç-açan esasy palto, çotga alýuminiň özüne çekiji häsiýetini goldaýar - turbalarda ajaýyp täsir galdyrýan ajaýyp ergin.

8.Offset çap etmek

Ofset çap etmek, ofset litografiýasy diýlip hem atlandyrylýar, gytaklaýyn tekiz çap etmek prosesi.Birinji ädimde, syýa çap blokundan rezin silindre, ikinji ädimde turbalara geçirilýär.Ofset çap ediji maşyn 9 reňki goldaýar we bu 9 reňk turbada bir wagtyň özünde diýen ýaly çap edilýär.

9. Iň ýokary örtük

Topokarky örtük, ýüzüni arassalaýan we çapy zeperlerden goraýan lakyň başga bir gatlagydyr.Hatda özüne çekiji çap edilen şekil aşgazandan ýa-da dyrnaklardan ejir çekýän bolsa, mahabat täsirini çalt ýitirýär.Elmydama aç-açan ýokarky örtük, Çapdan soň konteýneriň ýüzüni mehaniki zeperlerden goraýar.Topokarky örtükde, düşek ýa-da ýalpyldawuk iki saýlaw bar.Bu ýerde bellemeli zat, matyň täsiri has gowy bolsa-da, ýalpyldawukdan reňklemek has aňsat.

10. Boýnuň

Dar bel, özüne çekiji eginler - Bu çüýşäni emele getirmegiň esasy prosesi.Boýnuň diýlip atlandyrylýan bu şekillendiriş prosesi, tehniki taýdan talap edilýär, sebäbi çüýşeler eýýäm çap edildi we örtüldi.Neöne çylşyrymly boýun egmek prosesi muňa mynasyp!Sebäbi sarp edijiler elmydama üýtgeşik şekilli çüýşeleri halaýarlar.Turba 20-30 dürli boýnuň galyplarynyň kömegi bilen çüýşe şekillendirilýär, hersi turbany soňky görnüşine tarap süýşürýär.Alýumin turbasy her prosesde azajyk üýtgär.Deformasiýa gaty uly bolsa, turba döwüler ýa-da deformasiýa ädimi bolar.Deformasiýa gaty az bolsa, galyndylaryň sany ýeterlik däl bolup biler.

Boýnuňy çekmek kyn mesele, sebäbi turbalar eýýäm çap edildi we örtüldi.Örtülen deformasiýa garşy durmak üçin ýeterlik elastik bolmaly.Boýnuň galyplary, esasy örtügi we Çapy goramak üçin elmydama pyçakly we aralykdyr.

Egniň görnüşi özüne çekiji görnüşe degişli bolsa, ýapylmagyna baglylykda çüýşäni açmagyň tehniki prosesi has möhümdir: kellesi, klapan, el nasosy ýa-da sapak bilen nurbat gapagy.Açylyşyň görnüşi islendik ýagdaýda muňa uýgunlaşdyrylmalydyr.Şonuň üçin soňky birnäçe boýun galyplary gaty möhümdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň