• sahypa_banner

Zawodyň mahabaty Metal Alýuminiý Sliver gönüburçly sabyn gutusy

Gysga düşündiriş:

Alýumin gönüburçly sabyn gutusyny Hytaýda 13 ýyldan gowrak wagt bäri üpjün edýäris, köp zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin dürli ölçegler bar. Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza garaşýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

1. Arassalamak aňsat: alýumin galyndy ýyly suw bilen yzygiderli arassalanyp bilner.Poslaýjy ýa-da abraziw arassalaýjylary ulanmaň.
2.Plastik erkin we çydamly: guty plastik gaplara ýa-da plastmassa gaplamalara iň oňat alternatiwadyr.Lighteňil agramy bilen gündelik durmuşda dowamly ýoldaş hökmünde idealdyr.
3.Ideal transport: alýuminden ýasalan sabyn gutusy gaty sabyn üçin durnukly we plastmassa ýoldaş.Galanyň gapagy doly aýrylyp bilner.Öýde, ýolda ýa-da syýahatda amatly.
4. Gury ammar: gutuda aýrylyp bilinýän damja gapagy bar.Şonuň üçin çygly sabyn ýelmän ýolda gurap biler.
5.Wersatile: gapagy bolan amaly alýumin gap-gaç
6. sabyn gutusy, ammar gapy, syýahat galasy, ilkinji kömek enjamy ýa-da wizit kartoçka hökmünde ulanylmaly.Standardhli standart sabyn ululyklary üçin amatlydyr.

Haryt maglumatlary

Haryt ady Zawod satuwy metal alýumin zynjyr gönüburçly sabyn guty gaplaýyş gutulary
Ölçegi 1. 60 * 45 * 24 (H) mm, 2.72 * 53 * 25 (H) mm,
3. 84 * 62 * 21 (H) mm,
4. 95 * 70 * 28 (H) mm,
5. Custöriteleşdirilen (Bukjadaky ideallaryňyzy bize aýdyň, size çözgütleri ýörite ibereris)
Reňk 1. Kümüş2.Custöriteleşdirilen.
Logotip Müşderiniň logosy kabul ederliklidir
Çap etmek 1.CMYK / PMS ofset çap etmek
2. Ekrany çap etmek.
3. Lazerli oýma
4. Etiketka belligi.
5. nagyşlamak.
Tamamlamak 1. Mat gutarmak2.Ossalpyldawuk gutardy
3. ossalpyldawuk mat
4. Merjen ýagy
5. Kauçuk
6. Çekmek
Nusga wagty 1. Biziň yzygiderli aýratynlyklarymyz: 2-3 gün2.Custöriteleşdirilen: 10-15 gün
Eltip bermegiň wagty 1. Biziň yzygiderli aýratynlyklarymyz: 15-20 günüň içinde / mukdaryňyza bagly2.Custöriteleşdirilen: 25-30 günüň içinde / mukdaryňyza bagly
Töleg möhleti T / T 30% goýum we iberilmezden öň tölenen galyndy

Sorag-jogap

1. - Öndüriji ýa-da kompaniýa?
Jogap: Biz öndüriji.

2. - Bankada ýa-da çüýşede nädip dizaýn etmeli?
Jogap: Belli bir bankada haýsydyr bir grafikany düzmezden ozal, grafikany ýerleşdirmek üçin ölçeg düzülişini hödürläris.Bankanyň ululygyna görä, çeper eserleriň bankanyň hersine dogry ýerleşdirilmegini üpjün etmek üçin ýerleşiş maglumatlary gaty möhümdir.

3.Gaplamany bezäp ýa-da bellik edip bilersiňizmi?
Jogap: Dürli çaphanalarymyz bar, şonuň üçin dürli çap etmegi hödürläp bileris: ýüpek ekrany çap etmek, gyzgyn möhürlemek, ofset çap etmek we ş.m.
Önümleri aýratyn talaplaryňyza görä bellik edip bileris.

4.Siz nusgalar berýärsiňizmi? Mugtmy ýa-da goşmaça?
Jogap: Hawa, nusgany mugt hödürläp bilerdik, ýöne ýük tölegini siz tölemeli.

5. Önümleriň katalogynyň nusgasyny nädip alyp bilerin?
Jogap: Kompaniýaňyz üçin amatly bolsa, muny tassyklaň we kompaniýanyňyzyň adyny, jikme-jik salgysyny, poçta indeksini, telefon belgisini, kurýer hyzmat hasaby belgisini (FedEx, UPS, DHL, TNT we ş.m.) bermegiňizi haýyş edýäris.

6. MOQ näme?
Jogap: Dürli önümlerde dürli MOQ bar.Alýumin bankalar we alýumin çüýşeler ýaly MOQ 10000 sany

7. Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?
Jogap: Harytlar ätiýaçda bolsa, adatça 7-10 gün.
Harytlar ätiýaçda bolmasa, adatça mukdaryna görä 20-30 gün.

8. Töleg şertleriňiz näme?
Jogap: Töleg≤5000USD, öňünden.Töleg> 5000USD, öňünden 30% T / T, ibermezden ozal balans.

9. Zawodyňyz hil gözegçiligi bilen baglanyşykly nähili işleýär?
Jogap: Gaplamazdan ozal 3 gezek syzdyryş synagyny geçirýäris, syzmagyň subutnamasyna göz ýetiriň.
Önümlerimiz CE, ROHS, SGS we ş.m. hünär synagyndan geçdi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň